Pozvánka na náhradní členskou schůzi bytového družstva dne 1.11.2019

22.10.2019 15:46

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

                    Bytového družstva VLNAŘSKÁ, IČO: 25474995, sídlem: Masarykova 522/12, Liberec 1

 

Vzhledem k tomu, že se dne 18. 10. 2019 nesešel potřebný počet členů tak, aby členská schůze byla usnášeníschopná, využívám čl. 24 odst. 7 stanov a svolávám náhradní členskou schůzi. Tato členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Datum konání: v pátek 01. 11. 2019 v 17:00 hod.

Místo konání: Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999/51 – jídelna

 

Program:   

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva o činnosti představenstva od poslední členské schůze BDV
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření družstva za rok 2018
  5. Informace o skončení funkčního období jednotlivých volených členů orgánů BDV (čl. 22 bod 7 Stanov BDV)
  6. Volba předsedy, místopředsedy a člena představenstva BDV
  7. Volba předsedkyně, místopředsedkyně a členky kontrolní komise BDV
  8. Informace o generální opravě střech na domech BDV
  9. Dluhy, provozní záležitosti
  10. Diskuse, závěr
 

Pozvaní hosté:    - Michal Večerník – domovník

  - zástupce správce Interma BYTY, akciová společnost

 

V  Liberci dne 19. 10. 2019

 

                                                                              Mgr. Michal Mochal, v.r.

                                                                              předseda představenstva      

 

Přílohy:  Použijte, prosím, materiály z pozvánky na řádnou členskou schůzi BD.

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á: ............................……..……………........, Datum nar.: ...........................,

trvale bytem: ................……............................…..............………..…...........…….....................,

nájemce bytové jednotky č.: ...........,

na adrese: ..............................................................................................................................,

tímto zmocňuji pana/paní: …………………………..........…….., Datum nar.: ……......…......…,

trvale bytem:….……………………………………................................................…..….……....., 

aby mne dne 01. 11. 2019 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva VLNAŘSKÁ, IČ: 25474995, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ..............................................., dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                 podpis                   

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.