Nabídka správy nemovitostí

     Správa bytového fondu vznikla v roce 1996 jako samostatné středisko společnosti INTERMA, a.s. sídlící v Liberci. Od roku 2013 bylo středisko v rámci restrukturizace mateřské firmy osamostatněno pod názvem Interma BYTY akciová společnost.  V současné době spravujeme 179 domů s 4.628 bytovými jednotkami, pro 98 bytových družstev a společenství vlastníků, v 13-ti městech naší republiky, v celkové účetní hodnotě cca 4 mld. Kč. 

    10-ti členný kolektiv pracovníků společnosti je pravidelně vzděláván jak v oblasti právní tak i v oblasti účetní. Vedení společnosti důsledně dbá na uplatnění osobní odpovědnosti každého jednotlivého pracovníka a výsledky jeho práce jsou pravidelně kontrolovány.

    Díky flexibilitě zaměstnanců jsme schopni pružně reagovat na individuální požadavky našich klientů. Z tohoto důvodu jsme schopni spravovat nemovitosti s diametrálně odlišnou strukturou vlastnických vztahů, kdy jsou v jednom SVJ jsou všechny možné formy vlastnictví. Takovéto případy kladou nároky na vysoký standard účetních dovedností z důvodu rozdílnosti účetních postupů dle vlastnického práva.
   Tuto činnost vykonáváme za pomocí speciálně vyvinutého software pro správu jednotlivých SVJ, současně propojeného do účetnictví, vyúčtování záloh a jeho internetovou variantu pro prohlížení dat výborem jednotlivých SVJ. Individuální uživatelé mohou využít omezenou variantu internetového prohlížeče pro prohlížení dat „svého“ prostoru. Na vývoji těchto software jsme se spolupodíleli tak, aby vyhovovaly vysokým kvalitativním a bezpečnostním standardům, jež má naše společnost nastaveny.

     Účetní postupy podléhají každoročně kontrole při auditu účetnictví naší akciové společnosti zpracovávaném nezávislou auditorskou společností. 

Pojištění odpovědnosti máme sjednáno u Kooperativa Pojišťovna, a.s. ve výši 1 mil. Kč.

 

Součástí vlastní nabídky ekonomická správa nemovitosti je:

 • vedení předepsané evidence bytového fondu a její archivaci
 • evidence všech bytových, nebytových a komerčních prostor
 • evidence vlastníků, členů družstva, nájemníků, podnájemníků a uživatelů v bytových i nebytových jednotkách.
 • vedení podvojného účetnictví domu v souladu s platnou legislativou
 • vedení mzdové a personální agendy
 • komplexní správa úvěrů včetně hypotéčních a jejich rozpočítání mezi členy
 • aktivní obsluha bankovního účtu objednatele vč.zajištění veškerých plateb
 • stanovení výše nájemného
 • předpis služeb, fondu oprav, nájmů a veškerých záloh spojených s užíváním jednotek
 • zpracování podkladů pro roční rozúčtování nákladů spojených s užíváním jednotek a vypracování archivní složky s kopiemi všech použitých dokladů
 • zpracování ročního vyúčtování služeb a záloh na ně jednotlivým uživatelům
 • vyúčtování fondu oprav a předkládání všem vlastníkům v rámci vyúčtování služeb
 • stanovení výše a sledování úhrad spojených s členstvím v družstvu, přepočet členských podílů,
 • pravidelná úprava záloh podle potřeb a nárůstu cen
 • vedení přehledu plateb všech plateb uživatelů
 • vyčíslení úroků nebo poplatků z prodlení v případě prodlení s platbami od uživatelů
 • zajištění on-line přístupu k datům výše uvedených  evidencí  pro výbor
 • zajištění on-line přístupu k datům a evidenci „svého objektu“ a „svého prostoru“ prostřednictvím internetu pro jednotlivé uživatele, vč. hlášení případných změn
 • upomínání dlužníků,
 • náklady na poštovné: 1x vyúčtování služeb, 1x nový rozpis záloh, 2x upomínka/klient a rok
 • zpracování kompletní účetní uzávěrky vč. její kopie pro výbor
 • zpracování ročního daňového přiznání k dani z příjmů
 • zpracování výroční zprávy hospodaření pro schválení členskou schůzí nebo shromážděním vlastníků
 • audit účetnictví a předepsané evidence vedených jiným správcem

Součástí vlastní nabídky technické správa nemovitosti je:

 • archivace technické dokumentace domu
 • pravidelná kontrola stavu domů
 • komunikace s přímými dodavateli energií a služeb, uzavírání smluv a jejich dodatků
 • sestavení plánu předepsaných revizí, prohlídek a kontrol dle legislativy, zajištění jejich provedení a součinnost při zajištění následných oprav
 • zajištění revizí spotřebičů ve vlastnictví uživatelů jednotek
 • zajištění provozuschopnosti objektu (havárie, pojistné události, živelné pohromy)
 • zajištění údržby objektu (drobné opravy a údržba společných částí domu)
 • provádění výběrových řízení na dodavatele oprav a služeb
 • evidence pojistných událostí, zajištění náprav vzniklých škod, zajištění podkladů pro likvidaci pojišťovnou
 • kontrola plnění povinností ukládaných vlastníkovi bezpečnostními,hygienickými a požárními předpisy
 • poradenství v oblasti optimalizace dodávky energií služeb
 • podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce
 • zajišťování oprav a údržby bytových a nebytových domů a komerčních prostor
 • součinnost při zajišťování větších oprav, rekonstrukcí a s tím spojených výběrových řízení
 • vyjadřování se k záměrům stavebních úprav, které svým rozsahem nepřesahují ohlašovací povinnost dle stavebního zákona
 • zajištění havarijní služby
 • zajištění úklidových služeb společných prostor
 • zajištění úklidu venkovních ploch
 • zajištění úklidu a údržby vnitřních parkovacích stání
 • zajištění údržby zeleně
 • zajištění deratizace, dezinfekce a dezinsekce objektů
 • zajištění odečtů poměrových měřidel
 • zajištění inventarizace majetku klienta, pasporty, vybavení jednotek, investiční majetek

 

Součástí vlastní nabídky organizační a správní je:

 • provozování jednoduchých internetových stránek pro dům
 • obsluha datových schránek
 • zajištění vypracování a uzavření smluv souvisejících s převodem jednotek do vlastnictví
 • zajištění vypracování a uzavření smluv souvisejících s převodem členských práv v bytovém družstvu
 • organizační zajištění členské schůze nebo shromáždění vlastníků, zajištění prostoru, sestavení plánu, příprava podkladů, rozeslání pozvánek,
 • vypracování zápisů z členských schůzí nebo shromáždění vlastníků vč. přijatých usnesení
 • zpracování a odeslání podkladů do rejstříku dokumentů na obchodním rejstříku
 • účast zástupce Interma BYTY, a.s. na členské schůzi nebo shromáždění vlastníků
 • zajištění předkládání povinných údajů Českému statistickému úřadu
 • zajištění vypracování návrhů na změnu stanov
 • zajištění kompletace poštovních zásilek určených jednotlivým členům
 • zajištění informování uživatelů o změnách týkajících se spravovaných nemovitostí
 • vypracování vnitřních směrnic a provozních řádů dle platné legislativy
 • archivace platného znění veškerých smluv
 • vypracování nájemních smluv dle platné legislativy
 • podávání výstrah a návrhů na ukončení nájemních smluv
 • zastupování objednatele při soudních řízeních v souvislosti s vydáváním platebních rozkazů
 • poskytnutí součinnosti při soudním vymáhání pohledávek
 • příprava podkladů souvisejících s vyloučením člena z družstva, vyčíslení vypořádacích podílů

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.