Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 28.2.2019

15.02.2019 09:58

P O Z V Á N K A

na schůzi shromáždění vlastníků

Společenství vlastníků domu 17. Listopadu 1472, Mladá Boleslav

 

Datum konání: 28. 2. 2019 v 17:00 hod.

Místo konání: vestibul domu (u schránek)  17. Listopadu 1472, Mladá Boleslav

Pozvaní hosté:  Ing. Miloslava Ježková – manažerka BD a SV Interma BYTY, a.s.

                           Jitka Večerníková -  technička Interma BYTY, a.s.

                           Jan Plocek – reklamační technik RS Reality s.r.o.

                           Martin Sýkora - domovník

                                                 

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Rezignace výboru společenství vlastníků
  3. Volba nového výboru společenství vlastníků
  4. Provozní záležitosti
  5. Diskuze, závěr

V Liberci, dne 8. 2. 2019

                                                                                                                                                     

                                                                                  Václav Hlubuček, v. r.

                                                                                      předseda výboru

 

Přílohy: průvodní dopis + plná moc

 

Podkladové materiály ke shromáždění vlastníků naleznete také na internetové adrese :

 

https://www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/svj-17-listopadu-1472/.

 

Vážená paní - Vážený pane,

jedním z hlavních a nejdůležitějších bodů programu shromáždění vlastníků je volba nového výboru společenství, a to z řad vlastníků jednotek v domě. Vzhledem k tomu, že většina bytů v domě je již prodána, je logické aby stávající členové výboru, tj. statutární zástupci a zakládající členové společenství vlastníků, byli nahrazeni lidmi, kteří v domě bydlí a jichž se provoz a správa bezprostředně týká. Z členství ve výboru není nutno mít obavy, neboť SV má uzavřenou smlouvu o správě (příkazní smlouvu) se správcovskou firmou Interma BYTY a.s., která zajišťuje pro SV veškeré činnosti a poradenství související s chodem SV. Správce dále zajišťuje zpracování veškeré účetní, daňové a mzdové agendy v souladu s platnými zákony, smluvní zajištění dodávek médií a energií atd., takže členství ve výboru není za normálních okolností časově ani jinak náročné.

K usnášeníschopnosti shromáždění je třeba přítomnost nadpoloviční většiny hlasů všech členů SV, k volbě nového výboru pak nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Z těchto důvodů si dovolujeme zdůraznit nutnost účasti dostatečného počtu vlastníků.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění zúčastnit osobně, navrhujeme Vám následující možnost. Vyplněním přiloženého formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků delegovat svého zástupce – libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně ověřovat, pouze ji předložit při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami a platnými právními předpisy jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Závěrem ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky (manželé, druh, družka, sourozenci apod.) musí (na základě § 1185, odst. 2 zákona č. 89/20012 Sb., občanského zákoníku)  zvolit tzv. společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Formulář tohoto prohlášení Vám zasíláme v příloze.

S pozdravem

V Liberci, dne 8.2 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                            Václav Hlubuček, v.r.

                                                                                                předseda výboru

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. nar. : .....................…... ,

trvale bytem : ..... .......................……................................................................................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., Dat. nar. : …..………………,

trvale bytem : ………………………………………………………………………………………..,

aby mne dne 28.02.2019 zastupoval/a na shromáždění Společenství vlastníků domu  17. listopadu 1472, Mladá Boleslav, sídlem: 17. Listopadu 1472, 293 01 Mladá Boleslav a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na toto shromáždění.

 

V ...................................... , dne ..……….......,                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.