Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 30.11.2016

15.11.2016 13:06

                P O Z V Á N K A

na shromáždění Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1471, Mladá Boleslav


Datum konání:  30. 11. 2016 v 17.00 hod.

Místo konání: kancelář Interma a.s., 17. listopadu 1385, Mladá  Boleslav
                                           

Pozvaní hosté: Jitka Večerníková - technička Interma BYTY a.s.
                          Ing. Miloslava Ježková - manažerka BD a SV Interma BYTY a.s.
                         Jan Plocek - prodejce
 

Program:

1. Zahájení, prezence
2. Odvolání původního a volba nového výboru společenství vlastníků
3. Schválení domovního řádu
4. Návrh na výši odměn členům výboru
5. Diskuze, provozní záležitosti, závěr


V Mladé Boleslavi, dne 14. 11. 2016


                                                      Ing. Petr Horáček
                                                     předseda výboru SV

 

Přílohy:  - Průvodní dopis + Plná moc
              - Formulář "Zmocnění"  ke stažení zde
              - Domovní řád ke stažení zde

 

 

Podkladové materiály k shromáždění vlastníků a další materiály (např. stanovy) naleznete též na internetové adrese :

https://www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/svj-17-listopadu-1471/.

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,

dovolte mi, abych Vás tímto pozval na shromáždění Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1471, Mladá Boleslav (dále jen SV), které se bude konat dne 30.11.2016.

Hlavním a nejdůležitějším bodem programu je volba nového 3-členného výboru společenství,    a to z řad vlastníků jednotek v domě. Vzhledem k tomu, že všechny byty v domě jsou již de facto prodány, je žádoucí a logické, aby stávající členové výboru, tj. statutární zástupci a zaklá-dající členové družstva, byli nahrazeni lidmi, kteří v domě bydlí a jichž se jeho provoz a správa bezprostředně týká. Pro zájemce o práci ve výboru na tomto místě uvádím, že z členství ve výboru není nutno mít obavy, neboť SV má uzavřenou smlouvu o správě (příkazní smlouvu) se správcovskou firmou Interma BYTY a.s., která zajišťuje pro SV veškeré činnosti a poradenství související s chodem SV. Správce dále zajišťuje zpracování veškeré účetní, daňové a mzdové agendy v souladu s platnými zákony, smluvní zajištění dodávek médií a energií atd., takže členství ve výboru není za normálních okolností časově ani jinak náročná záležitost.

K usnášeníschopnosti shromáždění je třeba přítomnost nadpoloviční většiny hlasů všech členů SV, k volbě nového výboru pak nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Z těchto důvodů si tímto dovoluji zdůraznit nutnost účasti dostatečného počtu vlastníků jednotek - členů SV.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující (standardně používanou) možnost. Vyplněním přiloženého formuláře plné moci můžete na shromáždění SV delegovat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně ověřovat, pouze je třeba jí předložit při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění SV může v souladu se stanovami     a platnými právními předpisy jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Závěrem ještě upozorňuji na to, že spoluvlastníci jednotky (manželé, druh a družka, sourozenci atd.) si musí - na základě § 1185, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku - zvolit tzv. společného zástupce (tedy jednoho z nich), který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV, příp. správci. Formulář tohoto zmocnění Vám posíláme v příloze, vyplněný dokument - Vy, jichž se to týká - odevzdejte prosím při prezenci.

Děkuji a těším se na setkání s Vámi.

S pozdravem                                                                 Ing. Petr Horáček
                                                                                   předseda výboru SV
V Liberci, dne 14.11.2016         

 

--------------------------------------------------------------        -------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ............................................….......……... , datum nar. : ...................…....,

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................….........................….......,

tímto zmocňuji pana/paní : …………..……………..…………........, datum nar. : …..………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………...............……………..,

aby mne dne 30.11.2016 zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků domu 17. listopadu 1471, Mladá Boleslav, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V......................................... , dne ..………....... ,              ...............................................................
                                                                                     podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.