Průvodní dopis + plná moc na schůzi dne 20.10.2015

05.10.2015 15:59

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

s blížícím se koncem fixace úrokové sazby družstevního hypotečního úvěru (dále jen HÚ) dne 19.11.2015 Vám zasíláme ještě některé doplňující informace.

 

Vzhledem k vysokým úrokovým sazbám Hypoteční banky, u které družstvo svůj HÚ splácí, se vedení družstva (ve spolupráci s Interma BYTY a.s.) rozhodlo Váš HÚ refinancovat za lepších podmínek u jiné banky. Nejlepší nabídku předložila Československá obchodní banka a.s., která družstvu nabízí úrokovou sazbu 1,43 % p.a. s 5-letou fixací, což by v praxi znamenalo od ledna 2016 snížení Vašich měsíčních splátek HÚ o cca. 18 % ! Refinancování je bez poplatku, družstvu (a tím pádem ani Vám) nevzniknou žádné finanční vícenáklady, nebude ani nutný převod Vašich trvalých příkazů do jiné banky.

 

Refinancování HÚ je ale nutné schválit na členské schůzi. Jistě uznáte, že nabízenou možnost by bylo škoda nevyužít, a proto na tomto místě zdůrazňueme nutnost Vaší účasti na členské schůzi dne 20.10.2015.

 

Vaše účast na členské schůzi je nutná i z toho důvodu, že se na ní budou přijímat nové stanovy družstva, které je třeba dát do souladu s novým Občanským zákoníkem a Zákonem o obchodních korporacích, což je i jedna z mála podmínek výše uvedeného refinancování HÚ. Nové stanovy (viz příloha) se v oblasti Vašich povinností v podstatě od těch stávajících nijak neliší, Vaše práva jsou v nich dle nových právních předpisů dokonce posílena, a to v tom, že nájemní smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou.  

 

Takže pokud se schůze nemůžete nebo nechcete zúčastnit, využijte prosím obvyklého postupu a pověřte někoho důvěryhodného plnou mocí, aby Vás na schůzi zastoupil. Za tímto účelem Vám posíláme následující formulář plné moci. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat, stačí jí vyplnit, podepsat a doručit nejpozději do 19.10.2015 představenstvu družstva (Mgr. Veronika Křížová - U Tenisu 4973 nebo pan Matúš Širgeľ -    U Tenisu 4972). Plnou moc můžete vystavit též přímo na jednoho z nich (jejich rodná čísla ani adresy vyplňovat nemusíte).

 

Závěrem Vás ještě upozorňujeme na to, že pokud se nové stanovy a refinancování HÚ podaří na členské schůzi schválit, budete mít minimálně na dalších pět let díky výše uvedené nízké úrokové sazbě k dispozici takřka "nejlevnější peníze na trhu", takže případně ještě zvažte výši Vaší mimořádné splátky HÚ k datu refixace (pokud jí plánujete nebo o ní uvažujete).

 

S pozdravem

                                                                                                                        Ing. Petr Horáček

                                                                                                                      úvěrový specialista

V Liberci, dne 2.10.2015

 

                                                                                                         

 

 

----------------------------------------------------    %   ----------------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                               

 

Já níže podepsaný/á : ..............................................................…….. , R.Č. : ................................... ,

 

trvale bytem : ...................................……..........................................…............................................. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní …………….......…………………………..…., R.Č. : …….…………………. ,

 

trvale bytem : …………………….....………………………………………………………………….……. ,

 

aby mne dne 20.10.2015 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva DOMOVINA,                  IČ : 27300749, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ..........................................

                                                                                                    Podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.