Zápis z členské schůze BD UNION konané dne 23.6.2015

02.07.2015 17:19

                                                    Z Á P I S

 

z jednání  členské schůze bytového družstva UNION, IČ : 25433962

se sídlem Masarykova  522/12, 460 01  Liberec

 

Datum konání  :  23. června 2015 od 16.30 hod.

Místo konání : Lanškroun, zasedací místnost nad bývalým informačním centrem MÚ Lanškroun

Počet členů družstva  k 31.12.2014   :  91 ( 91 hlasů )

 

Přítomno :  46 členů  družstva UNION

Orgány družstva :

                    Mgr. Zdenka  Vernerová, předsedkyně družstva

                    Michal Vávra , místopředseda družstva

                    Ing. Jiří Hejl, člen představenstva

                    Vladislava Šponarová – předsedkyně kontrolní komise

                    Monika Škvařilová – členka kontrolní komise, omluvena

                    Stanislav Celý  – člen kontrolní komise

 

 Za INTERMA – byty  a.s. :  Ing.  Miloslava Ježková, Jitka Večerníková,  Jiří Grund

Program :

1.        Zahájení, prezence

2.        Zpráva kontrolní komise k výsledkům hospodaření za rok 2014

3.        Schválení výsledků hospodaření za rok 2014

4.        Schválení  odměn členům statutárních orgánů družstva

5.        Dluhy,  provozní záležitosti

6.        Diskuse, závěr

 

Ad 1 )   Zahájení, prezence

Členskou schůzi zahájila předsedkyně družstva Mgr.Vernerová,  uvedla, že  členská schůze ke  usnášeníschopná, neboť je nutná přítomnost alespoň 46 členů družstva a na schůzi je přítomno, ať už osobně a nebo na základě platné plné moci, 46 členů družstva.

Poté přistoupila k projednání jednotlivých bodů programu.

Ad 2)  Zpráva kontrolní komise k výsledkům hospodaření družstva za rok 2014

Zprávu, přečetla  předsedkyně kontrolní komise p. Šponarová .

Družstvo dosáhlo za rok 2014 zisk ve výši  1 359,25 Kč.

Kontrolní komise doporučila, aby hospodářský výsledek roku 2014 – zisk ve výši 1 359,25 Kč byl převeden na účet základních členských vkladů.

Dále uvedla, že k 31.12.2014 činila pohledávka družstva na nájemném  7 834,- Kč.

Ad 3 )  Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2014

Předsedkyně sdělila, že s přehledem hospodaření bytového družstva  za rok 2014 byli členové seznámeni, když zpráva byla přiložena k  pozvánce na řádnou členskou schůzi, a z tohoto  důvodu ji již nebude číst.

Vyzvala přítomné  k připomínkám a protože žádné nebyly dala hlasovat o tomto bodu programu.

Členská schůze schválila všemi hlasy přítomných  výsledky hospodaření družstva UNION za rok 2014 s tím, že hospodářský výsledek roku 2014 ve výši 1 359,25 Kč bude převeden na účet základních členských vkladů.

  Ad  4 )  Schválení  odměn členům statutárních orgánů družstva

Předsedkyně sdělila, že představenstvo navrhuje odměny statutárním orgánům, tj. představenstvu a kontrolní komisi ve výši 21 840,- Kč, tak jako ostatně bylo i v minulých letech, s tím, že tuto částku si mezi sebou rozdělí.

Dala o tomto návrhu hlasovat.

Členská schůze schválila všemi hlasy přítomných  odměny statutárním orgánům, tj. představenstvu a kontrolní komisi ve výši 21 840,- Kč.

Ad 5,6 )  Dluhy, provozní záležitosti, diskuse

Dluhy na nájemném :

Předsedkyně kontrolní komise ve své zprávě sdělila, že nedoplatky nájemného činily k 31.12.2014  -  7 834,- Kč.

Předsedkyně dodala, že podle aktuálního seznamu plateb k 22.06.2015 činí dluhy  - 35 065,- Kč , z toho je částka  - 30 705,- Kč  Kežmarská ulice, 3 536,- Zborovská 1008, 824,- Kč Nerudova 1009.

V současné době nepřevyšuje žádný jednotlivý dluh částku 20 000,- Kč.

Dlužníkům jsou zasílány upomínky, jak se strany společnosti INTERMA – byty a.s., tak i družstvem,  je jim účtován poplatek z prodlení.

Fond oprav :

Předsedkyně družstva uvedla, že k 31.05.2015 je na fondu oprav družstva celkem 1 786 965,68 Kč, z toho Kežmarská ul. 1 143 587,08, Zborovská  237 521,- Kč, Nerudova 405 857,60 Kč.

Předsedkyně vyzvala přítomné k dalším připomínkám  a dotazům :

p. Dušek  ( Kežmarská ) :

 –  jak budou řešeny hygienické potřeby zaměstnanců firmy, kteří budou renovovat omítku na Kěžmarské,

odpověděla p. Večerníková s tím, že firma si přiveze mobilní WC, sklad věcí bude v připraveném sklepním prostoru.

-  jak bude zajištěn stavební dohled nad činností firmy během provádění prací,

odpověděla p. Večerníková, že přijede 1x za  14 dnů a zkontroluje práci. K tomu dodává p. Vávra, že ještě zajistí člověka z Lanškrouna, který má praxi a bude na provádění díla dohlížet průběžně.

p. Vávra ještě objasňuje způsob financování s tím, že vchody, které nemají naspořenou potřebnou sumu dostanou půjčku od vchodů, které tyto prostředky mají s tím, že budou povinni je vrátit do šesti měsíců.

p. Večerníková ještě vysvětluje novou technologii nástřiku omítky, tzv. nanotechnologie. Vybraná firma má s touto technologii již dobré zkušenosti . Dává záruku 10let. Poté lze požádat o další nástřik, který bude omítku chránit dalších 10 let.

p. Petriková ( Kežmarská ):

- proč se špatný stav omítky nereklamoval původnímu dodavateli,

odpovídá p. Vávra s tím, že záruka byla pět let ode dne kolaudace. Během této doby bylo provedeno očistění omítky, ale stav omítky se kriticky zhoršil až poté. Bohužel se nedohledala písemná reklamace, ani stavební deník.

p. Dušek  ( Kežmarská ) :

- z čeho by se zaplatilo, kdyby došlo k enormnímu navýšení ceny díla ( omítka Kežmarská ) z důvodu víceprací,

odpovídá p. Večerníková s tím, že vybraná firma udělala průzkum rozsahu díla a dle toho stanovili cenu, takže vícepráce, pokud se vyskytnou a budou odsouhlaseny, by měly být jen drobné.

p. Krejčí  ( Kežmarská ) :

- kdy se s prováděním díla započne a jak bude dlouho trvat,

odpovídá p. Vávra – dle podepsané smlouvy nastoupí firma 13.07.2015 a ukončení bude 15.10.2015.

p. Grund sdělil, že dle požadavků nájemníků domů na Kežmarské ul. bude v Lanškrouně vždy v úterý odpoledne od 13.00 do 15.30 hod., případně se lze domluvit individuálně.

p. Vávra opětovně upozornil, že na výstavbu bytů BD UNION byla čerpána státní dotace, která je určená na stavbu družstevních bytů pro trvalé bydlení družstevníků a každý je povinen nahlásit spolubydlící osoby do 14 dnů ode dne, kdy se do bytu nastěhovaly, a to i tehdy, kdy tato spolubydlící osoba nemá v předmětném bytě nahlášen trvalý pobyt.   Nesplnění této povinnosti je považováno za závažné porušení nájemní smlouvy a stanov družstva  a může vést až k vyloučení člena z družstva. Člen družstva může být také pokutován.

Služby se rozpočítávají podle celkového počtu osob v domě a pak na nenahlášené osoby  doplácí uživatelé ostatních bytů.  Družstvo je oprávněno zkontrolovat počet osob, které byty užívají.

Předsedající uvedla, že člen družstva je povinen nahlásit tyto osoby neprodleně  na INTERMU – byty a.s.

paní Kamile Rašovské e-mailová adresa : kamila.rasovska@interma-byty.cz , tel.: 485 221 265

Dále předsedkyně opět upozornila na povinnost členů družstva, kteří byt pronajímají, aby smlouvu o podnájmu bytu uzavřeli po předchozím souhlasu družstva. O souhlas žádají předsedkyni  družstva na e-mail : info@akvernerova.cz nebo písemně na adresu Nerudova 1009, 563 01 Lanškroun.

Nesplnění této povinnosti je  taktéž považováno za závažné porušení nájemní smlouvy a stanov družstva  a může vést až k vyloučení člena z družstva.

Bylo dohodnuto, že jednotliví předsedové samosprávy zkontrolují dodržování shora uvedených povinností, porušení sdělí předsedkyni družstva a ta písemně vyzve příslušného člena družstva k řádné evidenci s upozorněním na důsledky nesplnění této povinnosti.

p.Ježková z INTERMA – byty a.s. uvedla, že člen družstva, který dá byt do podnájmu zcela odpovídá za to, že podnájemník plní povinnosti,  zejména ohledně úklidu domu.

p. Křivohlávek ( Kežmarská ) :

- zda může provést opravu garážových vrat,

odpovídá p. Ježková s tím, že pokud se jedná pouze o běžnou údržbu provádí si sám a nepotřebuje souhlas družstva, pokud by se však jednalo o vetší opravu, výměnu  vrat atd., byl by předchozí souhlas nutný.

 

Předsedkyně poděkovala za účast, schůzi ukončila v 17.30 hod.       

 

Zapsala dne 29.06.2015                                        Mgr. Zdenka Vernerová,  v.r.

       předsedkyně družstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.