Zápis ze shromáždění vlastníků dne 26.4.2018

10.05.2018 09:13

 

ZÁPIS ZE shromáždění

společenství vlastníků jednotek

Společenství pro dům Sokolská 1365, Liberec 1

 

 

 

 

Datum shromáždění:    26. 4. 2018 od 17:00 hod.

Místo konání:               Interma BYTY, a.s., U Sila 1201, Liberec 30 (zasedací místnost)

 

Program schůze:

1) Zahájení; Prezence: přítomno 6 vlastníků disponujících 73,94% hlasů členů společenství – shromáždění je usnášeníschopné

 

2) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

Na žádost Ing. Drdy provedla zástupkyně správce Interma BYTY paní Ing. Ježková souhrnně jednotlivými body Zprávy o hospodaření za rok 2017. Způsob provádění vyúčtování rozporuje pan Mgr. Pachner, po krátké diskusi bylo domluveno, že bude opětovně sepsána podrobná reklamace k vyúčtování bytové jednotky pana Mgr. Pachnera, na kterou bude reagováno ze strany správce, dále budou vedena osobní jednání k dané problematice. Zápisy z těchto jednání budou předány výboru SVJ.

Hlasování - výsledek          pro: 96,78%  přítomných hlasů vlastníků (dále jen „PHV“);

                                           zdržel se: 0% PHV

                                           proti: 3,22% PHV

Usnesení: Shromáždění vlastníků schválilo řádnou účetní závěrku za rok 2017.

 

3) Schválení řádné účetní závěrky za roky 2013, 2014, 2015, 2016

   Zprávy o hospodaření za daná uplynulá období byla zveřejněna na webových stránkách SVJ ve stanovené lhůtě.
Podrobné informace již nebyly shromážděním řešeny. Pan Mgr. Pachner upozornil, že nesouhlasí se způsobem provedení vyúčtování i za uplynulá období.

Hlasování - výsledek          pro: 96,78% PHV; zdržel se: 0% PHV; proti 3,22% PHV

 

Usnesení: Shromáždění vlastníků schválilo řádné účetní závěrky za roky 2013, 2014, 2015, 2016.

 

4) Volba výboru

Navrženi byli tito kandidáti:

Ing. Eva Korseltová

František Hanzlík

Ing. Ladislav Drda

      Hlasování - výsledek          pro: 100% přítomných vlastníků; tj. 73,94% všech hlasů.

Ke zvolení členů výboru je dle stanov zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů společenství, výbor byl zvolen.

Usnesení: Shromáždění vlastníků schválilo nový výbor společenství ve složení  Ing. Eva Korseltová, František Hanzlík a Ing. Ladislav Drda.

Zápis nového výboru SVJ do OR zajistí paní Ing. Ježková.

 

5) Schválení převedení příjmu z pronájmu nebytových prostor do fondu oprav

Společenství pronajímá nebytový prostor v přízemí domu panu Průchovi. Tento příjem je a bude i v dalších obdobích převáděn do FO.

      Hlasování - výsledek          pro: 100% PHV

Usnesení: Shromáždění vlastníků schválilo převedení příjmu z pronájmu nebytových prostor
               do fondu oprav.

 

7) Provozní záležitosti

 Správce – paní Večerníková (technik Interma BYTY, a.s.) zajistí pro výbor SVJ podklady a cenové nabídky pro realizace následujících akcí:

  • Kompletní výměna oken v celém domě
  • Revize stavu balkónů a teras
  • Revize stavu střechy
  • Instalace elektrického vrátného (včetně tabla) na vchodové dveře do druhé části domu (ze zahrady)
  • Renovace I. Vchodových dveří (původní dřevěné), tak aby je bylo možné zavírat
  •  

8) Diskuse, závěr

Paní Ing. Ježková upozornila shromáždění, že je potřeba nahradit původní Stanovy SVJ za nové dle Zákona oč.89/2012 Sb.(tzv. Nového občanského zákoníku). Návrh nových Stanov připraví správce Interma BYTY, a.s. a následně bude zaslán panu Mgr. Pachnerovi, který provede připomínky, případně upraví tak, aby vyhovovaly požadavkům SVJ. Následně je zašle k připomínkování výboru SVJ. Schvalování nových Stanov společenství bude na programu shromáždění, které je naplánováno na 9. 10. 2018 v 17:00 hodin v sídle Interma BYTY, a.s..

Ing. Drda poděkoval přítomným za účast a shromáždění ukončil.

                                                                                                                                Ing. Ladislav Drda

                                                                                                                                    Předsedající

                                                                                                                            …………………………………………..

 

 

 

V Liberci dne 7. května 2018                                                         

 

Zapsala: J. Večerníková

 

…………………………………………………

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.