Zápis ze shromáždění vlastníků dne 7.6.2018

02.08.2018 14:40

Zápis ze shromáždění SV domu Křížová 1612 Liberec
463 11  Liberec 30

 

Datum : 7.června 2018 v 18.30 hod.

Místo konání : chodba před sušárnou domu Křížová 1612, Liberec 30

Zúčastnění  hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.
                               Libor Kafka zástupce za Ivu Loumovou – domovník
                             
          
Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT -  56,37%

Dle předloženého programu:

  1)   Zahájení, prezence
Shromáždění zahájil Ing. Antonín Černý, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 56,37% členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné. Ing. Černý poté navrhl, aby předsedajícím dnešního shromáždění SV byl on osobně. Proběhlo hlasování.
          Schváleno 100% přítomných vlastníků


2)   Zpráva výboru společenství
Předsedající seznámil přítomné s činností výboru za uplynulý měsíce a doplnil informace z posledního  shromáždění, ohledně pronájmu místa na střeše pro přijímač společnosti Artemis. Dále shromáždění bylo informováno o končící smlouvě na dodávky plynu a ponechání výběru a dojednání nového tarifu u Interma BYTY a.s.


3)  Odvolání výboru SV domu Křížová 1612 Liberec
Na základě informací předsedajícího ohledně postoje celého výboru k dalšímu členství ve výboru SV proběhlo hlasování přítomných členů SV a celý výbor (předseda, místopředseda a člen výboru) byl odvolán k datu konání schůze 7.6.2018.
Schváleno 100% přítomných vlastníků


4) Volba nového výboru
Předsedající obeznámil shromáždění SV s aktuální situací a nutností navolit nový výbor SV. Předložil návrhy pro výkon funkce výboru jak předsedy tak i ostatních členů ve variantě bezúplatné (výkon zdarma), či za částku 40 CZK/byt jednotku měsíčně a variantu 80 CZK/byt. jednotku měsíčně. Nikdo z přítomných neprojevil zájem o funkci předsedy výboru SV.
Následně předsedající představil nabídky z externích zdrojů (Mgr. Ryšánková 3000 CZK/měsíčně, BD SEVER 2880 CZK/měsíčně, Michal Vlach 3500 CZK/měsíčně) a dal možnost podání nabídky i přítomným hostům. Z nich projevil zájem Libor Kafka, který po krátkém představení svojí osoby a profesní minulosti u Interma BYTY a.s. vznesl nabídku výkonu placeného předsedy výboru SV za částku 2000 CZK měsíčně za dům.
Po krátké diskuzi shromáždění SV proběhla tato hlasování volby členů výboru SV domu Křížová 1612 Liberec, 463 11 Liberec 30:


- Volba Libora Kafky
Schváleno 100% přítomných vlastníků

- Volba Roberta Gregora
Schváleno 100% přítomných vlastníků

- Volba Moniky Jarošové
Schváleno 100% přítomných vlastníků


Předsedající pogratuloval nově zvoleným členům výboru a Ing. Ježková nastínila potřebné kroky, které bude potřeba vykonat pro zapsání nových členů do OR.

5)  Provozní záležitosti, diskuse, závěr
V rámci diskuze byl vznesen požadavek ze shromáždění na nově zvolený výbor v těchto záležitostech:

- Začištění a zamalování rohu u vnitřních vchodových dveří (zadní vchod)
- Ověření existence přijímače/vysílače na střeše od Cerberos S.R.O. a případné nájemné či jiné smlouvy mezi nimi a SV případně Interma BYTY a.s.
- Revize funkčnosti odvodnění zeminy u zadního vchodu směrem ke svahu před lety instalovaným odvodňovacím kanálkem a případně návrh jiného efektivního odvodnění. (Za deště se tvoří jezero)
- Zajištění kontroly-revize zvonků a vrátného ve všech bytech domu.

Prostřednictvím předsedajícího byl vznesen dotaz na Libora Kafku, kde se nachází a zda je dostupná technická dokumentace k našemu domu. Vše je k dispozici k nahlédnutí na Interma BYTY u paní Večerníkové.

Předsedající po krátké diskuzi shromáždění ukončil.

 

V Liberci dne, 18.6.2018                                                                             
                      

 


Zapsal: Ing. Antonín Černý
předsedající schůze                                                                                   

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.