Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 26.10.2020 + přílohy - Výroční zprávy, Usnesení rady města+dohoda, ceny bytů, právní a odborné stanovisko

06.10.2020 14:17

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, IČ: 25411128,
se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání:       pondělí   26.10.2020  v  17:00 h

Místo konání:  zasedací místnost Magistrátu města Jablonec nad Nisou (budova radnice), Mírové náměstí 3100/19,

Jablonec nad Nisou

Program :

 1. Zahájení, prezence
 2. Schválení změny stanov
 3. Schválení výroční zprávy představenstva družstva
 4. Schválení výroční zprávy kontrolní komise
 5. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
 6. Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánů za rok 2019
 7. Schválení Dohody o společném postupu a dohody o narovnání mezi Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ a Statutárním městem Jablonec nad Nisou
 8. Volba místopředsedy kontrolní komise (Ing. J. Vrkoč)
 9. Provozní záležitosti 
 10. Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté :  

 • Ing. Miloslava Ježková -  Interma BYTY, akciová společnost
 • JUDr. Jana Seemanová - notářka

 

Jablonec nad Nisou,  dne  5.10.2020

Pavla Kmetyová, v.r.      
           předsedkyně představenstva      
         Bytového družstva Horní Proseč
 

 

 Příloha: Návrh změny stanov   ke stažení zde 

              Zpráva o hospodaření družstva za rok 2019  ke stažení zde    

 

 

Podkladové materiály ke členské schůzi  naleznete:
 

 
 
 

Vážení členové bytového družstva,   

zasíláme Vám pozvánku a podkladové materiály na členskou schůzi BD HORNÍ PROSEČ.

Členskou schůzi svoláváme z důvodu nutnosti jejího konání (jednou ročně) a schválení materiálů potřebných ke zdárnému převodu spoluvlastnických podílů Statutárního města Jablonec nad Nisou na členy BD HORNÍ PROSEČ (Dohody o společném postupu a dohody o narovnání mezi Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ a Statutárním městem Jablonec nad Nisou). Podrobné informace jste obdrželi na domovních schůzích. K dispozici jsou také na internetových stránkách www.interma-byty.cz – uživatelé – Jablonec nad Nisou – BD Horní Proseč.

Členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce. Plnou moc není třeba ověřovat.

Vzhledem k současné situaci s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a Usnesení vlády České republiky o zákazu konání hromadných akcí v počtu vyšším než 10 osob Vás žádáme
o udělení plných mocí níže uvedeným osobám za jednotlivé domy dle následujícího systému:   

za domy:         Široká 8, 10, 12:
Bc. Martina Jindrová, nar. 28.10.1970, trvale bytem: Široká 4864/8, Jablonec nad Nisou          
              

za domy:         Široká 14, 16:
Vladislav Kobr, nar. 28.8.1980, trvale bytem: Široká 4860/10, Jablonec nad Nisou
 

za domy:         Široká 18, 20, 22:
Pavla Kmetyová, nar. 9.7.1972, trvale bytem: Šafaříkova 280/3, Liberec
 

za domy:         Široká 21, 24, 26:
Michal Novotný, nar. 28.11.1978, trvale bytem: Široká 4798/24, Jablonec nad Nisou


za domy:         U Tenisu 17, U Tenisu 4675
Jiří Blabolil, nar. 7.5.1980,  trvale bytem: U Tenisu 4776/17, Jablonec nad Nisou
 

           

S pozdravem

V Jablonci nad Nisou, dne 5.10.2020


                                                                             Pavla Kmetyová, v.r.

                                                                                 předsedkyně představenstva      
                                                                               Bytového družstva Horní Proseč
 

 

 

 

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á .................................................................   datum nar. ..........................,

člen družstva a současně uživatel bytové jednotky
 

na adrese:  ulice………………………………………..…..č.p………………...........byt č.............,         

trvale bytem...................................…….........................................….........................................,
 

tímto zmocňuji pana/paní …………..…........………………………datum nar....................….... ,

trvale bytem,,,,…………………………………………………………………………………………,

k zastupování na členské schůzi Bytového družstva HORNÍ PROSEČ svolané na 26.10.2020.

 

V ........................ dne ......................

 

                                                                                   ...........................................................

                                                                                                 podpis zmocnitele

 

Výroční zpráva představenstva za rok 2019.docx (15587)

Výroční zpráva kontrolní komise za rok 2019.pdf (331120)

Zpráva kontrolní komise za rok 2019.pdf (325071)

Usnesení rady města 8.10.2020.pdf (410006)

DOHODA schválená radou města 8.10.2020.doc (1042432)

Ceny bytů.xlsx (134800)

Hamplová PRÁVNÍ_STANOVISKO_A_DOPORUČENÍ.pdf (498540)

KODAP_odborné_stanovisko_BDHP.pdf (313623)

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.