ZÁPIS z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva VLNAŘSKÁ

04.11.2019 09:25

ZÁPIS

z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva VLNAŘSKÁ

Datum a místo konání: 1. 11. 2019, Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999/51, 17:00 hod.

Počet členů Bytového družstva VLNAŘSKÁ (dále jen „BDV“) k 1. 11. 2019: 264

Přítomno celkem: 48 členů BDV, včetně plných mocí – celkem 66 hlasů

Program:

 1. Zahájení, prezence
 2. Zpráva o činnosti představenstva od poslední členské schůze BDV
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření družstva za rok 2018
 5. Informace o skončení funkčního období jednotlivých volených členů orgánů BDV (čl. 22 bod 7 Stanov BDV)
 6. Volba předsedy, místopředsedy a člena představenstva BDV
 7. Volba předsedkyně, místopředsedkyně a členky kontrolní komise BDV
 8. Informace o generální opravě střech na domech BDV
 9. Dluhy, provozní záležitosti
 10. Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté:

 • Michal Večerník – domovník.

 

 

 1. Zahájení, prezence

Členské schůzi předsedal Mgr. Mochal, předseda představenstva BDV. Za představenstvo se schůze dále zúčastnil místopředseda představenstva BDV Ing. Jiří Kubín a člen představenstva Ing.Arch. Filip Horatschke. Za kontrolní komisi byla přítomna vedoucí komise Ing. Händelová a členka komise paní Petra Palasová.

 

 1. Zpráva o činnosti představenstva
 • Dne 11. 10. 2018 byla na odbor životního prostředí Magistrátu města Liberec podána žádost o odstranění nebezpečných dřevin (uschlých topolů), které ohrožují obyvatele domu Hedvábná 1117/7 a rovněž vozidla parkující u tohoto domu. Na základě výzvy představenstva BDV došlo na jaře 2019 k odstranění nebezpečných dřevin.
 • V lednu 2019 došlo k opakovanému vloupání do domu Hedvábná 1119, kde došlo k poškození zámků u vstupních dveří, zámků u dveří do komory uklízečky a k poškození zámků u spojovacích dveří. Celková škoda nahlášená na Policii ČR činila 35.000 Kč – nahlášeno jako pojistná událost. Policie ČR případ odložila – pachatel neznámý.
 • Dne 4.6.2019 průtrž mračen ve spojení s ucpaným kanálem způsobila zatopení výtahové šachty a garáží v Hedvábné 1117. Vyčištění výtahové šachty a výměna spínače omezovače rychlosti společností OTIS bylo v hodnotě 6.620,60 Kč - bylo nahlášeno jako pojistná událost.
 • BDV obdrželo stížnost na nájemníky městského bytu v Hedvábné 1118/9, 3. patro, č. 35 a žádost o poučení nájemníků domovním řádem BDV. Bylo předáno k vyřízení na Magistrát. 5. 11. 2018 již v této záležitosti proběhla schůzka na sociálním odboru Magistrátu města Liberec, které se za BDV zúčastnil předseda představenstva. Stěžovatel se této schůzky bohužel nezúčastnil!
 • BDV provedlo prodej bytu č. 3 (1+kk) v Hedvábné 1119 za cenu 1,5 mil. Kč + doplatek anuity ve výši 190.000 Kč. Dále byl v lednu 2019 proveden prodej dvou garáží rovněž v Hedvábné 1119 stávajícím členům BDV, za cenu 235.000 Kč/garáž. Byt i obě garážová stání v Hedvábné 1119 byly exekučně vyklizeny z důvodu neuhrazených závazků ze strany původních nájemníků vůči BDV.
 • Od přijetí Směrnice BDV č. 01/2017 stanovující manipulační poplatky za udělení souhlasu s podnájmem bytové jednotky nebo garáže (platnost od 21. 6. 2017) bylo představenstvem BDV vydáno celkem 56 souhlasů s podnájmem bytové jednotky nebo garážového stání. Celkem bylo ze strany nájemníků na manipulačních poplatcích dosud uhrazeno 51.500,- Kč.

 

 1. Zpráva kontrolní komise

Zprávu přednesla vedoucí kontrolní komise Ing. Monika Händelová.

1. Oficiální stížnosti nebyly kontrolní komisi předloženy. Provozní záležitosti jsou řešeny přímo s představenstvem na schůzkách s představenstvem BDV (např. opravy, úvěry, pohledávky, aj.).

2. Prověřili jsme účetnictví r. 2018 a dle našeho názoru je vedeno v souladu s předpisy. Nejsou žádné náznaky zpronevěry představenstva či správce bytového družstva (Interma BYTY a.s.).

 1. Návrh schválení výsledku hospodaření r. 2018

Zpráva o hospodaření byla přílohou pozvánky na členskou schůzi. Hospodářský výsledek za rok 2018 je vykázán zisk ve výši 18.816,- Kč.

Navrhujeme (souhlasíme), aby zisk ve výši 18.816,- Kč byl převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let.

 

Proběhlo hlasování o schválení výsledku hospodaření družstva za rok 2018 a zároveň o souhlasu s převodem zisku ve výši 18.816,- Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let.

Výsledek hlasování:

PRO: 66                                                      PROTI: 0                                           ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Informace o skončení funkčního období jednotlivých volených členů orgánů BDV

Dne 25. 11. 2019 končí dle čl. 22 bodu 7 Stanov BDV funkční období jednotlivých volených členů orgánů BDV. Z tohoto důvodu je v bodu 6. Pozvánky na členskou schůzi BDV uvedena volba předsedy, místopředsedy a člena představenstva BDV a v bodu 7. volba předsedkyně, místopředsedkyně a členky kontrolní komise BDV. Čl. 22 bod 7 Stanov BDV umožňuje opětovnou volbu a po dohodě je tedy navrhováno představenstvo i kontrolní komise ve stejném složení.

 

  

 1. Volba předsedy, místopředsedy a člena představenstva BDV

Návrh na předsedu - Mgr. Michal Mochal

Výsledek hlasování:

PRO: 66                                                      PROTI: 0                                           ZDRŽEL SE: 0

Návrh na místopředsedu - Ing. Jiří Kubín

Výsledek hlasování:

PRO: 65                                                      PROTI: 0                                           ZDRŽEL SE: 1

Návrh na člena představenstva - Ing. Arch. Filip Horatschke

Výsledek hlasování:

PRO: 65                                                      PROTI: 0                                           ZDRŽEL SE: 1

 

 1. Volba předsedkyně, místopředsedkyně a členky kontrolní komise BDV

Návrh na předsedkyni kontrolní komise - Ing. Monika Händelová

Výsledek hlasování:

PRO: 65                                                      PROTI: 0                                           ZDRŽEL SE: 1

Návrh na místopředsedkyni kontrolní komise - Ing. Jana Vondroušová

Výsledek hlasování:

PRO: 66                                                      PROTI: 0                                           ZDRŽEL SE: 0

Návrh na členku kontrolní komise – Petra Palasová

Výsledek hlasování:

PRO: 65                                                      PROTI: 0                                           ZDRŽEL SE: 1

 

 1. Informace o generální opravě střech na domech BDV

BDV obdrželo na základě Výzvy k podání nabídky s názvem „Oprava střech – obytný soubor VLNAŘSKÁ Hedvábná 1117/7, 1118/9, 1119/11 a Kašmírová 1120/3 ve výběrovém řízení 2 nabídky. První společnost BITUMAX s.r.o. nedodržela stanovenou maximální cenu za dílo, která byla 9.774.493 Kč bez DPH a byla z výběrového řízení vyřazena (nabídková cena činila 9.938.865,08 Kč). Druhá nabídka od Martina Kadlečka, IČ:72685794 byla zaslána s cenou za dílo ve výši 9.581.437,- Kč. Nabídka byla BDV přijata a dne  14. 2. 2019 byla uzavřena smlouva o dílo č. BDV/01/2018 mezi BDV a zhotovitelem Martinem Kadlečkem, IČ: 72685794.

Stavební dozor na stavbě prováděl Ing. Jiří Sluka na základě příkazní smlouvy č. BDV/01/2019 (cena 28.300,- Kč bez DPH/měsíc).

Rekonstrukce střech na objektech BDV probíhala dle harmonogramu stanoveného ve smlouvě a termín dokončení prací je stanoven do 30. 10. 2019. Předání staveniště do 1. 11. 2019.

Celková cena oprav střech v obytném souboru BDV byla na základě VŘ stanovena na částku 9.581.437 Kč bez DPH. Cena s DPH 11.018.652 Kč. K dnešnímu dni bylo vyfakturováno 90% celkové částky (9.916.786,80 Kč) a zbylá část 10% (1.101.865,20 Kč) z celkové částky, bude dle článku VIII. odst. 6 smlouvy o dílo sloužit jako zádržné a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu až po předání a převzetí stavby a dokladů.

V rámci stavby proběhlo doposud 14 kontrolních dnů (4. 4. 2019, 18. 4. 2019, 9. 5. 2019, 30. 5. 2019, 13. 6. 2019, 27. 6. 2019, 11. 7. 2019, 25. 7. 2019, 8. 8. 2019, 15. 8. 2019, 29. 8. 2019, 12. 9. 2019 a 26. 9. 2019). Kromě 2 zatečení při náhlé průtrži mračen na domě Hedvábná 1117 a 1119 v době, kdy byla odkryta izolace na střeše, na stavbě nedošlo k výraznějším komplikacím.

Hypoteční úvěr ve výši 10 mil. Kč bude BDV splácen na účet Raiffeisen stavební spořitelny a.s. od ledna 2020 do prosince 2026 v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 126.090 Kč.

Na základě stavební činnosti při opravě střechy v Hedvábné 1118/9 bylo zjištěno, že oprava zatékání do bytu v 6. patře v Hedvábné 1118/9 provedená na přelomu roku 2018/19 v celkové hodnotě 137.080,- Kč, byla provedena zbytečně a původní problém se zatékáním kolem dešťového svodu nebyl odstraněn. Oprava byla provedena nyní v rámci generální opravy střech správným napojením odpovídající střešní vpusti s vyústěním do stávajícího prostupu. Zbytečné náklady BDV budou řešeny jako pojistná událost z odpovědnostní pojistky technika správy.

 1. Dluhy, provozní záležitosti
 • Dluhy členů BDV k 30.9. 2019 činí 107.977,- Kč.
 • Servisní práce u garážových vrat. Cenu 13.915,- Kč vč. DPH za všechny objekty. Dodavatel společnost MAVES s.r.o.
 • Ve dnech 13. 5. – 16. 5. 2019 proběhlo čištění garáží v Hedvábné 1117, 1118 a Kašmírové 1120. Dodavatel Ing. Mojmír Bleša, cena za úklid garáží 44.217,- vč. DPH.
 • V současné době eviduje BDV 23 neprodaných garážových stání (8 v Hedvábné 1117 a 15 v Kašmírové 1120). Nabídková cena za parkovací stání činí 85.000,- Kč.
 • Dne 17. 10. 2019 byl na úřední desce MML zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení společnosti BV Development Liberec II. s.r.o., se sídlem č.p. Rybova 1905/25, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9, vedeném pod č. j.: SURR/7130/261837/18-Ja, sp. zn. CJ MML 207440/19, který chce na sousedních pozemcích bezprostředně sousedících s obytným domem Kašmírová 1120/3 vystavět obytný dům s 96 byty (plánovaný počet obyvatel je 292 trvalých obyvatel a 5-8 osob personálu). BDV je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 1424/16 a dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona je BDV vedeno jako ostatní účastník řízení. Vedení BDV se nyní seznamuje s podklady k zahájenému řízení o plánované stavbě obytného domu a bude na MML zasílat připomínky.
 • Přechod TV vysílání na DVB-T2 je na objektech BDV připraven, zároveň však upozorňujeme všechny nájemníky, že k příjmu nového vysílání je nutné mít televizor s funkcí DVB-T2 nebo DVB-T2 set-top box, který se stávající televizí propojíte.  Vypínání původního vysílání DVB-T je na vysílači Liberec – Ještěd plánované od 26. 2. 2020.

 

 1. Diskuse, závěr
 • Byl vznesen dotaz ohledně uschlých stromů v prostoru před domem Hedvábná 1117/7. Vedení BDV plánuje během příštího roku řešit stav zeleně před tímto domem.

 

 

Povinností každého člena družstva je hlásit družstvu včas změny, týkající se jeho osoby a příslušníků domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a pro stanovení výše úhrad za služby - článek 10 odst. 2 písm. f) Stanov BDV.

 

Nahlášení změn je možné provést přímo na SBF nebo na webových stránkách správce: https://www.interma-byty.cz/virtualni-kancelar/nahlasit-spolubydlici-osoby/

 

 

Kontaktní údaje na správce BDV – INTERMA BYTY, a.s.

správa nemovitostí: U Sila 1201; Liberec 30, 463 11

tel.: 482 737 977

e-mail: sbf@interma-byty.cz

 

Lenka Čápová – referent lokality, kontakt: 485 221 264, lenka.capova@interma-byty.cz

Lucie Šubrtová – účetní lokality, kontakt: 485 221 263, lucie.subrtova@interma-byty.cz

Jitka Večerníková – technik lokality, kontakt: 485 135 331, jitka.vecernikova@interma-byty.cz

Lenka Hozáková – pokladní, kontakt: 485 221 262, lenka.hozakova@interma-byty.cz

Michal Večerník – domovník lokality, kontakt: 602 668 562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Zápis z náhradní členské schůze BDV konané dne 1. 11. 2019 bude vyvěšen na nástěnkách jednotlivých domů BDV a umístěn na webových stránkách

https://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-vlnarska/

 

 

 

Zapsal: Mochal

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.