Členská schůze 17.11.2013

05.12.2013 13:58

Zápis z jednání

členské schůze Bytového družstva NOVA, IČ: 25484753

sídlem: Masarykova 522/ 12, 460 01 Liberec

 

Datum konání:          7. 11. 2013 od 17 hodin

Místo konání:                        Vinárna „NICOL“, U Slévárny 810, Nový Bor

 

Program:

1) Zahájení, prezence

2) Schválení výsledků hospodaření za rok 2012

3) Schválení odměn statutárním orgánům za rok 2012

4) Rezignace stávajícího předsedy družstva

5) Volba nových statutárních zástupců družstva

6) Informace o změně osoby vykonávající funkci správce + úklid domu

7) Dluhy, provozní záležitosti, diskuse

 

Pozvaní hosté:

Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev

 

 

ad 1) Zahájení, prezence:

Předseda družstva Mgr. Miloš Faifr (dále též MF) zahájil členskou schůzi s tím, že počet přítomných je dostatečný a schůze je tedy usnášeníschopná. Zároveň přivítal hosta Ing. Miloslavu Ježkovou (dále též MJ). MF požádal Ing. Miloslavu Ježkovou o vedení schůze. O tomto bylo hlasováno. Jednomyslně přijato.

Přítomní:         seznam jmen dle samostatné prezenční listiny,

                        počet zastoupených 13 z celkového počtu 19

ad 2) Schválení výsledků hospodaření za rok 2012

MJ vysvětlila důvody, které vedly k účetní ztrátě za rok 2012 (celkem cca 12 tis Kč), způsobené pojistnými událostmi, které byly řešeny a také poplatky za vedení běžného účtu. MJ informovala, že aktuálně nelze v této souvislosti přejít k jiné bance. MJ informovala, že by bylo vhodné v novém měsíčním vyúčtování toto zohlednit a navýšit toto vyúčtování o 30,-Kč/ měsíčně na každého družstevníka. O tomto bodu bylo hlasováno.

Všichni přítomní byli pro, aby se v novém měsíčním vyúčtování objevila položka pokrývající tyto náklady.

Následovalo hlasování o výsledku hospodaření.

Výsledek hlasování:   100% přítomných členů schvaluje výsledek hospodaření za rok 2012

 

ad 3) Schválení odměn statutárním orgánům za rok 2012

K tomuto bodu MJ připomněla, že se jedná o odměny za období roku 2012 a shrnula, že odměny především řeší náklady spojené s výkonem funkcí. Odměny jsou součástí předpisu měsíčních plateb.

Následovalo hlasování o schválení odměn statutárním orgánům.

Výsledek hlasování:   100% přítomných členů schvaluje odměny v plné výši

 

ad 4) Rezignace stávajícího předsedy družstva

MF rezignoval na funkci předsedy družstva.

 

ad 5) Volba nových statutárních zástupců družstva

Na základě předložených návrhů nechala MJ hlasovat o obsazení funkce předsedy s místopředsedy družstva.

Hlasování o funkci předsedy družstva – návrh Ing. Petr Mašek

Výsledek hlasování:   100% přítomných členů souhlasí

Hlasování o funkci místopředsedy družstva – návrh Vojtěch Křivan

Výsledek hlasování:   100% přítomných členů souhlasí

 

ad 6) Informace o změně osoby vykonávající funkci správce + úklid domu

MF informoval přítomné členy, že od 1. 12. 2013 nebude vykonávat funkci správce + úklid. Tuto funkci podle předběžných informací převezme nově zvolený předseda družstva Ing. Petr Mašek. Osoba vykonávající úklid bude nadále Vladimír Lepko

Hlasování o této změně dle MJ není nutné, závisí pouze na předsednictvu, koho pověří touto funkcí.

7) Dluhy, provozní záležitosti, diskuse

MJ informovala, že v družstvu nejsou větší problémy s neplatiči. Pouze s nájemníkem městského bytu panem Čapkem se ústně dohodla, že v příští platbě uhradí nedoplatek 1974,-Kč.

8) Závěr

Další diskuse již nepokračovala. MF a MJ poděkovali za účast a oznámil ukončení členské schůze.

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.