SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ

 Platné pro smíšené vlastnictví

  

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi  správcem domu a uživateli jednotek.

 

Výklad pojmů:

 1. jednotka: byt nebo nebytový prostor vymezený v § 1159 zákona č. 89/2012 Sb.(Občanský zákoník)
 2. rozúčtování: rozdělení nákladů zúčtovací jednotky za zúčtovací období mezi uživatele jednotek s vyčíslením výše nákladů za poskytované služby v daném zúčtovacím období
 3. vyúčtování: písemný doklad na jehož základě se  provede vyrovnání skutečných nákladů na služby a záloh, vyčíslení přeplatků a nedoplatků jednotlivých uživatelů
 4. zúčtovací jednotka: pro účely této směrnice je zúčtovací jednotkou budova (samostatné číslo popisné), pokud není v konkrétní položce uvedeno jinak.
 5. uživatel: nájemce, vlastník jednotky nebo člen bytového družstva
 6. zúčtovací období – období, za které se provádí vyúčtování nákladů za věcně usměrňované nájemné a služby. Zúčtovacím obdobím je 12 po sobě jdoucích měsíců. Je společné pro všechny druhy poskytovaných služeb.
 7. podlahová plocha: podlahová plocha místností jednotky stanovená dle §3 Nařízení vlády č.366/2013 Sb.a vedlejších prostorů k nimž má uživatel jednotky výhradní užívací právo, umístěných mimo jednotku (lodžie, balkón, terasa, sklep, vnitřní garáž atd.). Do podlahové plochy se nezapočítávají prostory mimo dům (předzahrádky, přístřešky, schodiště).
 8. plocha pro TV (plocha TUV) – podlahová plocha bez lodžií, balkónů, teras a příslušenství mimo jednotku.
 9. započitatelná podlahová plocha (plocha ÚT): podlahová plocha, vynásobená koeficienty dle přílohy č.1, část A. vyhlášky 372/2001 Sb. Vzhledem k srovnatelnému uspořádání místností v jednotkách musí být dle odst. 2, písm. c) přílohy č. 1 část A. vyhlášky 372/2001 Sb. u stejného druhu místností použit stejný koeficient.
 10. užitková plocha: součet všech ploch místností včetně místností vedlejších užívaných výhradně uživatelem jednotky, bez ploch sklepů a garáží.
 11. spoluvlastnický podíl: poměr velikosti podlahové plochy jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě. Podlahovou plochou pro tento účel se rozumí plocha všech místností jednotky včetně místností, které tvoří příslušenství  jednotky.
 12. osoboměsíce: součet počtu osob v jednotlivých měsících zúčtovacího období, které užívají jednotku a služby s jednotkou související. Hodnota je vyjádřena v celých číslech. Povinnost nahlásit spolubydlící osoby je zakotvena v §1177 a § 2272 Občanského zákoníku. A §12 odst.g.) Zákona č.67/2013 Sb.
 13. osoby: průměrný počet osob v jednotlivých měsících zúčtovacího období, které užívají prostor a služby s  tímto prostorem související. Hodnota je přepočtena na 12 měsíců a je vyjádřena desetinným číslem. Povinnost nahlásit spolubydlící osoby je zakotvena v §1177 a § 2272 Občanského zákoníku. A §12 odst.g.) Zákona č.67/2013 Sb.
 14. náklad: souhrnná částka za zúčtovací jednotku (souhrn faktur vyplacených dodavatelům)
 15. náměr: hodnota vykázané spotřeby jako rozdíl zjištěný na základě odečtu naměřených hodnot na konci daného zúčtovacího období a na konci předchozího zúčtovacího období.
 16. odečet: zjišťování velikosti náměru na měřidle jednotky u uživatele v jednotce.
 17. kalorimetr: indikátor spotřeby tepla sloužící ke stanovení spotřební složky za vytápění

 

 

II. JEDNOTLIVÉ NÁKLADOVÉ POLOŽKY FIXNÍ

  

1. Poplatek za správu

Poplatek slouží k úhradě nákladů za správu domu a pozemků, kterou provádí správcovská firma na  základě mandátní smlouvy. Částka je fixní a je stanovena zvlášť  pro jednotlivý druh prostor (byt, nebytový prostor, garážové stání), položka podléhá valorizaci do míry roční inflace.

 

2Úklid

Poplatek slouží k úhradě nákladů za úklid společných částí domu, kterou provádí úklidová firma na  základě smlouvy o úklidu. Částka je fixní a je stanovena zvlášť  pro byt a zvlášť pro nebytový prostor, položka podléhá valorizaci do míry roční inflace.

   Náklad se rozpočítává podle :  a) spoluvlastnického podílu.        

            b) počtu osob

            c) rovnoměrně na jednotky

            d) dle jiného odsouhlaseného poměru

 

3.  Domovník

Poplatek slouží k úhradě nákladů za technickou údržbu domu a pozemků, kterou provádí domovnická firma na základě smlouvy o domovnictví. Částka je fixní a je stanovena ve smlouvě o domovnictví zvlášť pro jednotlivý druh prostor (byt, garáž, nebytový prostor), položka podléhá valorizaci do míry roční inflace.

 

 

4.  Údržba pozemků

Poplatek slouží k úhradě nákladů za údržbu a ošetřování pozemků (sekání trávy, úklid sněhu, postřik proti plevelům, atd.), kterou provádí externí firma na základě smlouvy o domovnictví nebo o údržbě pozemků.

   Náklad se rozpočítává podle :  a) spoluvlastnického podílu.

            b) rovnoměrně na jednotky

            c) dle jiného odsouhlaseného poměru

 

5.  Náklady statutárních orgánů

Paušální náhrada nákladů spojených s výkonem funkce ve zvolených orgánech společenství vlastníků nebo bytového družstva. Částka je fixní a je stanovena rovnoměrně na jednotky.  

 

6. Odměny statutárním orgánům

Odměny statutárním orgánům spojené s výkonem funkce ve zvolených orgánech. Vyplacení položky podléhá schválení shromáždění vlastníků nebo členské schůzi bytového družstva. Částka je fixní a je stanovena rovnoměrně na jednotky.  Nákladem je odměna, odvody do fondu sociálního a zdravotního pojištění a daň z příjmu.

 

7. Fond oprav – dlouhodobá záloha na opravy domu

Výše byla  stanovena na shromáždění vlastníků domu nebo členské schůzi bytového družstva. Tato dlouhodobá záloha slouží na financování oprav většího rozsahu v budoucnu. Částka je stanovena jako sazba za 1m2 podlahové plochy (viz bod 7. výkladu pojmů).

 

 

III. SLUŽBY A ENERGIE – vyúčtovávané (proměnlivé náklady)

 

Uživatelé jsou na základě §1183 občanského zákoníku povinni umožnit montáž a odečet měřidel ve svých jednotkách pro stanovení spotřeby tepla, teplé a studené vody, případně elektřiny. Dále jsou povinni umožnit kontrolu těchto měřidel a jejich výměnu v případě poruchy, úřední ověření, změny uživatele jednotky apod. Organizace, která provádí montáž měřidel a případně i jejich odečet, musí o tom uživatele obvyklým způsobem informovat minimálně tři kalendářní dny předem. Obvyklým způsobem se rozumí buď písemnou formou, oznámením na vývěsní tabuli popř. internetových stránkách domu.

 

 

1.  Dodávka studené vody „ Voda“

 

Zúčtovací jednotkou je objekt nebo jeho část, popřípadě objekty nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné zařízení a společné měření nebo stanovení množství nákladů na poskytování studené vody.

 

Nákladem jsou faktury dodavatele za vodné a stočné časově rozlišené tak, aby pokrývaly celé zúčtovací období. Celkovou spotřebu za zúčtovací jednotku stanovuje fakturační měřidlo dodavatele.

 

V zúčtovací jednotce se rozúčtování nákladů na dodávku SV bude provádět podle těchto pravidel:

 

a) odečty měřidel v jednotkách se provádí jednou ročně ke konci zúčtovacího období. Termín a způsob odečtů nebo výměny měřidel je oznámen na vývěsce v jednotlivých vchodech

 

b) pro rozdělení nákladů na studenou vodu podle náměrů měřidel v jednotkách musí splňovat podmínky zákona č.505/90 Sb. o metrologii v platném znění a tyto obecné podmínky:

b.a.) platnost cejchování

b.b.) řádný chod vodoměru v průběhu celého fakturačního období bez mechanického poškození

b.c.) neporušenost plomb

 

c) v případě poruchy měřidla v jednotce, která nebude způsobena uživatelem a bude nahlášena do čtrnácti kalendářních dnů po montáži nebo posledním odečtu, bude při okamžitém odstranění závady náklad účtován podle náměrů měřidla v jednotce. [Pozn.: Závady se hlásí písemně příslušnému domovníkovi nebo na středisko bytové správy]

 

d) při poruše měřidla v jednotce v průběhu zúčtovacího období bude  uživateli účtována průměrná spotřeba podle počtu osoboměsíců v případech a způsoby uvedenými v písmenech e) a f):

 

e) při poruše měřidla v jednotce (bez zavinění uživatele) nebo pokud bez zavinění uživatele nebylo možno provést odečet měřidla v jednotce se spotřeba stanoví podle údajů dvou předchozích srovnatelných období. Pokud tyto údaje chybí, spotřeba se stanoví podle směrných čísel roční spotřeby vody dle  přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

 

f)  neumožní-li uživatel výměnu měřidel v jednotkách nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období jeho náměr trojnásobek směrných čísel roční spotřeby vody dle  přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb.  vynásobeném počtem osob v jednotce. O uplatnění ustanovení o navýšení průměrné hodnoty náměru rozhodují pracovníci správce a to na základě vlastních zjištění nebo na základě návrhu orgánu společenství nebo bytového družstva.

 

g) v případě, že uživatel poškodí měřidlo v jednotce, hradí veškeré náklady spojené s jeho opravou a opětovnou montáží

 

h) u neměřených odběrů v prostorech, je spotřeba stanovena podle směrných čísel roční spotřeby vody dle  přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

 

 1. náklad na vodné a stočné se rozdělí mezi uživatele poměrně podle náměrů vodoměrů v jednotkách a náhradních dopočtů dle bodu d)e)f)h)

Vlastní výpočet nákladu uživatele probíhá způsobem- náklad za zúčtovací jednotku děleno součtem náměrů všech podružných vodoměrů vč. náhradních dopočtů dle bodu d.) e.) f.) h.)   krát náměr konkrétní jednotky.

 

 

2. Dodávka teplé vody (TV) - dle vyhlášky č.269/2015 Sb.

 

3. Dodávka tepelné energie na vytápění - dle vyhlášky č.269/2015 Sb.

 

 

5. Elektřina garáž

Zúčtovací jednotkou se rozumí okruh garáží nacházejících se ve stejné zúčtovací jednotce.

Do nákladů se zahrnují faktury za odběr el. energie. Dále se v případě parkovacích stání do nákladů zahrnuje údržba rozvodů, výměna žárovek a zářivek, opravy a výměna vypínačů, čidel, spínačů a jističů pokud nejsou tyto náklady zahrnuty do „údržby garáže“ dle bodu č. 10.

Tyto náklady se rozdělí v zúčtovací jednotce mezi jednotlivé uživatele podle náměrů podružných elektroměrů jednotlivých garáží. V případě, že podružné elektroměry instalovány nejsou, rozdělí se náklady podle podlahové plochy garáže nebo parkovacího stání.

 

6. Elektřina byt (nebytový prostor)

Zúčtovací jednotkou se rozumí jednotka nebo jednotky napojené na samostatný elektroměr. Nákladem jsou faktury za odběr el. energie. Tyto náklady se rozdělí mezi jednotlivé uživatele podle náměrů podružných elektroměrů. V případě, že podružné elektroměry instalovány nejsou, rozdělí se náklady podle podlahové plochy.

 

7.  Užívání výtahu

Zúčtovací jednotkou se rozumí okruh jednotek nacházejících se ve stejné zúčtovací jednotce.

Náklady na provoz výtahu jsou rozděleny na náklady

 1. fixní – to jsou náklady, které jsou nezávislé na provozu výtahu. Jedná se o náklady na servis, odborné prohlídky, revize, na provoz havarijní telefonní linky a opravy. Tyto náklady se za zúčtovací jednotku rozúčtovávají podle podlahové plochy v položce „podílové náklady“ . Tuto položku platí všechny  jednotky bez ohledu, v kterém podlaží leží
 2. proměnné – náklady jsou přímo ovlivněny používáním výtahu (elektřina, drobné opravy, vyprošťování osob z výtahu). Tyto proměnné náklady za užívání výtahu se rozdělí v zúčtovací jednotce mezi jednotlivé uživatele podle počtu osoboměsíců nebo osob (viz. body 12+13 výkladu pojmů)
 3. uživatelé bydlící v podlaží, ve kterém je vstup do domu (v prvním nadzemním podlaží) a v prvním patře (druhé nadzemní podlaží) neplatí proměnné náklady pokud výtah nevyužívají
 4. Prvním nadzemním podlažím se pro tyto účely rozumí takové podlaží, které nemá mezi hlavním vstupem do objektu a vstupem do jednotky jednu celou stanici výtahu.
 5. Druhým nadzemním podlažím se pro tyto účely rozumí takové podlaží, které má mezi hlavním vstupem do objektu a vstupem do jednotky jednu celou stanici výtahu.

 

 

Do ceny služby se nezahrnují náklady na střední a generální opravy výtahu (např. výměna hnacího zařízení, lan, vodících lišt, kabiny) a výdaje na technické zhodnocení výtahu (modernizace a rekonstrukce). Tyto náklady jsou součástí podílových nákladů, popř. se hradí z dlouhodobé zálohy na opravy (fondu oprav).

8.  Společný rozvod televizního signálu „ Televizní přípojka“

Celkové náklady na provoz a případné prohlídky související se společnou televizní anténou (STA) nebo kabelovou televizí (TKR) v domě, se rozpočítají stejnou částkou na každou jednotlivou jednotku, která má přípojku. Výši nákladu určují faktury od dodavatelů služby.

V případě, že je signál poskytován ze společné televizní antény je nákladem této služby: elektřina pro zesilovač a distribuci signálu, opravy a údržba zařízení, revize a prohlídky.

V případě, že je signál poskytován provozovatelem kabelové televize je nákladem základní nabídka tohoto provozovatele. Nadstandardní nabídky nebo vypnutí základní nabídky si uživatel sjednává s provozovatelem individuálně.

 

9. Odvoz komunálního odpadu „ Odpady“

Cenu služby tvoří náklady na pravidelný odvoz komunálního odpadu i odvoz věcí odložených ve společných prostorách domu a na příslušejícím pozemku. Tyto náklady se rozdělí v zúčtovací jednotce mezi jednotlivé uživatele podle počtu osoboměsíců nebo osob (viz. body 12+13 výkladu pojmů). Pokud nádoby na odpad využívá více zúčtovacích jednotek jsou náklady rozděleny mezi tyto jednotky podle poměrů počtu osob v jednotlivých zúčtovacích jednotkách.

Ve městech, kde je povinnost obyvatel platit poplatek za komunální odpad přímo městu, jsou v této položce rozúčtovány náklady na přistavení individuálního kontejneru nehrazenému městem. Položka za tento kontejner je rozúčtována mezi ty uživatele, kteří nedoloží přihlášení k platbě odpadů na adrese zúčtovací jednotky.

 

10. Drobné opravy a údržba domu „ Podílové náklady, revize a údržba“

Cenu služby tvoří níže uvedené náklady, které se rozúčtovávají pouze vlastníkům popř. družstevníkům. Náklad je rozpočítán podle podlahové plochy jednotlivých uživatelů.

 

Obvyklé náklady v této položce jsou:

 1. fixní položky za výtah viz čl. 7. odst. a)
 2. revize a servis prostředků protipožární ochrany, elektrozařízení, hromosvodů, kotelen, plynových rozvodů
 3. opravy vzešlé na základě výše uvedených revizí
 4. údržbu nebo opravy společných technických rozvodů
 5. opravy a údržba společných částí domu, které nejsou hrazeny z fondu oprav
 6. náklady na údržbu pozemků příslušejících k zúčtovací jednotce pokud nejsou hrazeny samostatnou položkou dle čl. II. odst.4)
 7. náklady na provoz vnějšího osvětlení domů, osvětlení chodníků a komunikací pokud nejsou hrazeny městem
 8. náklady výboru domu ( kolky, ověření podpisů, kopie většího rozsahu atd.)
 9. vyhřívání okapů, odtokových vpustí a žlabů
 10. bankovní poplatky účtu bytového družstva nebo SVJ
 11. další, předem obtížně stanovitelné náklady

 

11. Údržba garáže

 

Obvyklé náklady v této položce jsou:

a) revize a servis prostředků protipožární ochrany, elektrozařízení a vzduchotechniky

b) opravy vzešlé na základě výše uvedených revizí

c) opravy a servis garážových vrat,

d) výměna prvků osvětlovacích těles

e) úklid garáží

f) další, předem obtížně stanovitelné náklady které souvisí s garážemi

 

Náklad je rozpočítán podle podlahové plochy jednotlivých garáží nebo parkovacích stání.

 

 

12. Náklady na pojištění

Nákladem je platba podle smlouvy s pojišťovnou. Pokud je pojistná smlouva společná pro více zúčtovacích jednotek je náklad rozdělen mezi tyto jednotky podle „pojistné částky jednotlivých zúčtovacích jednotek“. V zúčtovací jednotce je náklad rozpočítán podle podlahové plochy jednotlivých jednotek. 

 

13. Opravy uživatel

 

Opravy, které by měl hradit přímo uživatel jednotky, ale byly uhrazeny z prostředků společenství nebo družstva. Specifikace těchto nákladů je dle Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. - vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu s platností od 27.11.2015

 

14. Cejchování měřidel

 

Pro instalovaná poměrová měřidla (vodoměry, kalorimetry, indikátory, elektroměry)  je povinnost ověřování i podružných měřičů, které podléhají zákonu o metrologii č. č.505/90 Sb. a  platnému znění vyhlášky č.345/2002 Sb. Nákladem je částka vynaložená na přezkoušení popř. výměnu instalovaných poměrových měřidel a indikátorů. Náklad se rozpočítává podle počtu jednotlivých měřidel nebo indikátorů v jednotce.

 

15. Daň z nemovitostí

 

Položka pouze pro družstevníky, kteří byli k datu 1.1. roku, který vstupuje do zúčtovacího období, členy družstva a měli přidělenou jednotku. Nákladem je výměr daně z nemovitostí vyměřená finančním úřadem.

 

IV. SAMOSTATNÝ ZDROJ TEPLA

V případě, že zúčtovací jednotka provozuje zdroj tepla, který připravuje teplo a ohřev teplé vody (TV) přímo ve zúčtovací jednotce, platí stejná pravidla uvedená v čl. III. odst. 2.+.3., pouze s tím rozdílem, že základem pro určení výše nákladů za zúčtovací jednotku jsou skutečné náklady za provoz zdroje ve fakturačním období.

Tyto náklady obsahují:

 1. náklady na dodávku plynu,  páry, horkovodu,
 2. náklady na el.energii pro provoz kotelny,
 3. náklady na obsluhu a údržbu kotelny,
 4. pravidelné zákonné revize a prohlídky, pokud nejsou rozpočítávány v položce dle článku č. 10 této směrnice,
 5. rezervu na opravy kotelny ve výši 2-5% roční hodnoty vyprodukovaného tepla,
 6. opravy kotelny, pokud nejsou rozpočítávány v položce dle článku č. 10 této směrnice

 

 IV.TERMÍNY A LHŮTY

 

 1. Skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje správce vždy za celé zúčtovací období do čtyř měsíců od jeho skončení.
 2. Při pochybnostech se má za to,že dnem doručení je třetí pracovní den po dni, kdy bylo vyúčtování odesláno uživateli.
 3. Reklamační lhůta vyúčtování je 21 kalendářních dnů od jeho doručení.
 4. Lhůta splatnosti nedoplatku je do 21-ti dnů od doručení vyúčtování
 5. Lhůta splatnosti přeplatku je do 45 dnů od doručení vyúčtování

 

IV. VÝŠE STANOVENÍ NOVÝCH ZÁLOH

 

Výše záloh na služby spojené s užíváním jednotek budou stanoveny  současně s vyúčtováním služeb, budou upraveny úměrně podle nárůstu cen a podle skutečných individuálních nákladů uživatele v předchozím zúčtovacím období. Zálohy se upravují v případech:

 

 1. přeplatek z vyúčtování je nižší než 1.000 Kč
 2. dochází ke změně u položek 1. - 5.
 3. dochází ke změně u položek dle článku III. o více jak 5%

 

Mimo tento termín se mění rozpis záloh v případech, kdy se mění významným způsobem výše nákladu u nejméně jedné z položek této směrnice o více jak 7,5%.

 

Nová výše zálohy se stanovuje:

 

 1. u položek dle článku II. a článku III. Odst. 12.) 14.) 15.)  podle platné sazby
 2. u položek dle článku III. Odst.  1.) 2.) 3.) 5.) – 11.) jako podíl rozúčtování a počtu měsíců (obvykle 12) vynásobený koeficientem 1,1
 3. u položek  dle článku III. Odst.  4.)   jako podíl rozúčtování a počtu měsíců (obvykle 12) vynásobený koeficientem 1,15

 

Koeficient pokrývá (10% popř. 15%) rezervu na výkyv ve spotřebě spotřebitele, růst dodavatelských cen, energeticky náročnější období a částečné dorovnání záloh od počátku nového zúčtovacího období do doby změny záloh.

 

Případné další potřebné úpravy budou prováděny na základě individuální žádosti uživatele. Individuální žádost o změnu výše zálohy musí být uplatněna písemně nebo e-mailem minimálně deset dní před splatností zálohy.  Bude-li žádost doručena později, bude změna provedena až od následujícího měsíce.

 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.  Podle této směrnice se poprvé provede rozúčtování zálohových plateb roku 2014.

2. Části neupravené touto směrnicí se řídí zákonem č. 67/2013 sb.

3.  V případě nesouladu této směrnice s kogentním ustanovením některého právního předpisu, z nichž tato směrnice vychází, v důsledku jejich změny, bude v případě rozporu aplikováno příslušné ustanovení právního předpisu do doby schválení změny směrnice shromážděním vlastníků jednotek.  

4.  Směrnice byla schválena na shromáždění vlastníků  dne ……………….. a členské schůzi BD dne:……………………………..

 

 

Kontakt

Interma BYTY a.s.
akciová společnost
U Sila 1201
Liberec 30
46311

482 737 977
604 227 931

datová schránka : jx9sbug

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek 8:00-11:00 12:00-16:00
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2020 Interma BYTY, a.s.