Informace o nové právní úpravě evidence skutečných majitelů

09.04.2021 12:34

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto upozornit na nové povinnosti, které vyplývají pro některé právnické osoby (mj. pro obchodní společnosti a družstva) z nové právní úpravy účinné od 1.6.2021 a které se tak vztahují i na Vás. Jedná se o změny týkající se evidence skutečných majitelů právnických osob, které vycházejí z nově přijatého zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. 

Skutečným majitelem právnické osoby je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem, přičemž:

- Koncovým příjemcem je osoba, která může mít (přímo nebo i nepřímo prostřednictvím někoho jiného) podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby a tento prospěch dále nepředává;

- Osobou s koncovým vlivem je osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě.

Obecně platí, že skutečným majitelem je v případě obchodní korporace (obch. společnosti, družstva) ten, kdo má více než 25% podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku, a rovněž i osoba ovládající podle zákona o obchodních korporacích. V bytovém družstvu se za osobu s koncovým vlivem (tedy za skutečného majitele) považuje každá fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu družstva. Společenství vlastníků jednotek nově podle zákona žádného skutečného majitele nemají, a proto se jich tedy povinnosti vyplývající ze shora uvedené právní úpravy netýkají. Dále zákon upravuje pravidla pro případy, kdy se nepodaří určit žádného skutečného majitele ani při vynaložení veškerého rozumného úsilí – skutečným majitelem obchodní korporace je pak každý člen jejího vrcholného vedení (zejm. členové statutárního orgánu). Upozorňujeme ale, že pro potřeby tohoto informačního materiálu jsou zákonná kritéria pro určení skutečného majitele popsána zjednodušeně. Přesnější informace můžete získat např. na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR viz níže.

V některých případech se skutečný majitel zapíše formou tzv. automatického průpisu a povinné právnické osobě tím odpadne povinnost zápis aktivně zajišťovat. U společnosti s ručením omezeným se takto automaticky propíše společník, který má více než 25% podíl (nebo zapsaný skutečný majitel právnické osoby s větším než 25% podílem). U akciové společnosti se takto zapíše její jediný společník (nebo zapsaný skutečný majitel jediného společníka - právnické osoby). U bytových družstev dojde automaticky k průpisu členů statutárních orgánů.

Oproti stávajícímu stavu zákon zavádí sankční mechanismy při nesplnění evidenční povinnosti. Za porušení těchto povinností může být evidující osobě uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. Pokuta může být také udělena tomu, kdo svou nesoučinností nesrovnalost způsobil (např. skutečný majitel).

Kromě pokut zákon upravuje i soukromoprávní následky nezapsání skutečného majitele. Nezapsanému skutečnému majiteli obchodní korporace (ani právnické osobě, která nemá zapsaného žádného skutečného majitele) nebude možné vyplatit zisk (v případě vyplacení i přes zákaz dojde k porušení péče řádného hospodáře statutárním orgánem a možnému vymáhání bezdůvodného obohacení). Nezapsaný skutečný majitel dále při rozhodování nejvyššího orgánu obchodní korporace nesmí vykonávat hlasovací práva (stejně tak i právnická osoba, která nemá zapsaného žádného skutečného majitele). Rozhodnutí učiněné i přes tento zákaz může být napadeno jako neplatné.

Evidence skutečných majitelů bude nově částečně veřejně přístupná, a to prostřednictvím Internetu.

Podrobnější informace o evidenci skutečných majitelů právnických osob najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR: https://issm.justice.cz/

V Liberci dne 9.4.2021                                                            Interma BYTY správa s.r.o.

                                                                                                 Mgr. Renata Ponikelská, právní oddělení

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.