Nabídka bytu

29.10.2013 14:14

 

Bytové družstvo Liščí Kopec, Masarykova 12, 460 01 Liberec, email: bdlk@navysine.cz

NABÍDKA NA PRODEJ ČLENSTVÍ

v Bytovém družstvu LIŠČÍ KOPEC

 

sídlo: Liberec 1, Masarykova 12, PSČ 460 01, IČ 254 51 413

 

BD Liščí Kopec nabízí prodej členství v bytovém družstvu za těchto podmínek:

 

1) Členství v bytovém družstvu bude spojeno s právem užívat

byt č. 17 v domě č.p. 1533.

 

2) Podmínkou užívání bytu je dodržení platných stanov družstva. Člen družstva je povinen mít v bytě trvalé bydliště. Členem družstva se nemůže stát osoba dříve vyloučená z družstva.

 

3) Minimální nabídková cena členství činí 1.150.000 Kč

 

4) V ceně je zahrnuta úhrada základního členského vkladu a dalšího členského vkladu odpovídajícího nákladům vynaloženým BD Liščí Kopec na pořízení shora uvedeného bytu v plné výši (tzv. anuita).

 

5) Předpokládaný vznik členství od prosince 2013

 

Informace o předmětném bytu:

 Byt č 17 ve 3. NP v doměNa Výšně1533, Vrchlabí

 Rozloha bytu: 56,39 m

2 včtněbalkonu + komora: 4,22 m2

 

Způob podánínabíky:

Nabídka na koupi čenství v BD Lišč Kopec lze podat ve lhůtě do 11.11.2013 12:00

pošou na adresu Bytový podnik Vrchlabí, Labská 964, Vrchlabí 1, 543 01

 osobněv kancelář Bytového podniku Vrchlabí

 

Nabídka se podává v čském jazyce, v zalepené obálce s výrazným nápisem

NEOTVÍAT a NABÍKA NA KOUPI ČENSTVÍV BD LIŠČÍKOPEC

 

Nabídka musí obsahovat:

a) identifikačí údaje osoby, která ční nabídku

b) nabídková cena

c) vlastnoručí podpis osoby, která ční nabídku

Nabídky budou hodnoceny dle výš nabídkové ceny.

 

Nabídková cena musí být v plné výš uhrazena ke dni vzniku čenství v BD Lišč Kopec. BD Lišč Kopec si vyhrazuje právo nepřjmout ždnou nabídku. Prohlídka přdměného bytu se uskutečí 4.11.2013 mezi 16:30 a 17:00. Individuální prohlídka je možá po přdchozí telefonické dohoděna tel.č 739 081 196 – Lada Bulušová.

 

Nabídky budou po uplynutí lhůy pro jejich podání otevřny a hodnoceny k tomu ustavenou komisí. O výsledku posouzení budou informováni všchni, kteř podali nabídku.

Ve Vrchlabí dne 24.10.2013             Za Bytové družtvo Lišč Kopec: Marek Mergl, přdseda přdstavenstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.