Nové povinnosti v evidenci právnických osob

23.01.2018 13:19

Vážení klienti,

   dovolujeme si Vás tímto upozornit na nové povinnosti, které vyplývají pro některé právnické osoby (mj. pro obchodní společnosti, družstva a společenství vlastníků jednotek) z nové právní úpravy účinné od 1.1.2018 a které se tak vztahují i na Vás. Jedná se o povinnost zapsat do zvláštní neveřejné evidence vedené rejstříkovým soudem skutečného majitele právnické osoby. Tato povinnost vychází z novelizace zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dalších právních předpisů.

   Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. První kritérium, které je nutno zkoumat při určení osoby skutečného majitele je, zda podíl určité osoby na hlasovacích právech nebo na základním kapitálu nebo na zisku, resp. rozdělovaných prostředcích, přesahuje hranici 25 %. Nelze-li určit skutečného majitele podle pravidel uvedených v předchozí větě, považuje se za skutečného majitele člen statutárního orgánu právnické osoby. (Upozorňujeme ale, že pro potřeby tohoto informačního materiálu jsou zákonná kritéria pro určení skutečného majitele popsána zjednodušeně. Přesnější informace můžete získat např. na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR viz níže.)

   Své skutečné majitele jsou právnické osoby povinny zapsat v těchto termínech: osoby zapsané do obchodního rejstříku (tj. obchodní společnosti a družstva) do 1. ledna 2019; ostatní osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (tj. např. společenství vlastníků jednotek) do 1. ledna 2021.

   Porušení povinnosti zapsat skutečné majitele příslušné evidence není zatím právními předpisy nijak sankcionováno (soud tedy nemůže uložit ani pokutu, ani nařídit likvidaci právnické osoby). Pokud ale právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku splní tuto povinnost až po 1.1.2019, bude povinna uhradit soudní poplatek 1 000,- Kč (do té doby je zápis od soudního poplatku osvobozen).

   Podrobnější informace o evidenci skutečných majitelů právnických osob najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR: https://issm.justice.cz/

V Liberci dne 17.1.2018                                                           Mgr. Renata Ponikelská

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.