P O Z V Á N K A na náhradní mimořádnou členskou schůzi Bytového družstva MB OMEGA - 29.8.2019

09.08.2019 11:32

                                    P O Z V Á N K A

 

na náhradní mimořádnou členskou schůzi Bytového družstva MB OMEGA,

IČO: 25407635

                                  sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Vzhledem k tomu, že se dne 7. 8. 2019 nesešel potřebný počet členů tak, aby mimořádná členská schůze byla usnášeníschopná, využívám čl. 24 stanov a svolávám náhradní mimořádnou členskou schůzi. Tato členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 

Datum konání: 29.8.2019  v 17:00 hod. – PROSÍME  O DOCHVILNOST

 

Místo konání: prostranství uvnitř bloku “OMEGA“ (dětské hřiště mezi II. A III. etapou),

17. listopadu, 293 01 Mladá Boleslav

 

Pozvaní hosté:  zástupci správce -  Interma BYTY, akciová společnost

                             

Program :

 

  1. Zahájení, prezence
  2. Schválení rekonstrukce fasády domu (IV. etapa) – havarijní stav
  3. Závěr 

 

Mladá Boleslav, dne 7.8.2019                                                                                         

                                                                                           Ing. Aleš Franc, v.r.

                                                                                    předseda představenstva

                                                                                            BD MB OMEGA

 

 

Pro případ, že se nebudete moci náhradní členské schůze zúčastnit osobně, prosím,  odevzdejte níže uvedenou plnou moc do Solaria Laguna, mezi vchody 1385 -1386. Děkuji.

  

------------------------------------------------------  "  ----------------------------------------------------

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á ............................……..……………... , Datum nar. : .........................,

 

trvale bytem ................……............................…..............………….........……......................,

 

nájemce bytové jednotky č. ...........,

 

na adrese ............................................................................................................................,

 

tímto zmocňuji pana/paní ………………………….........…….., Datum nar. : ……....…....…,

 

trvale bytem :….……………………………………..............................................…..….……, 

 

aby mne dne 29.8.2019 zastupoval/a na náhradní mimořádné členské schůzi Bytového družstva MB OMEGA, IČO: 254 07 635, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................, dne ...................,                     .................................................

podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY a.s.
akciová společnost
U Sila 1201
Liberec 30
46311

482 737 977
604 227 931

datová schránka : jx9sbug

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek 8:00-11:00 12:00-16:00
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2020 Interma BYTY, a.s.