Pozvánka na členskou schůzi BD ZÚ ALFA dne 29.5.2018

16.05.2018 14:02

P O Z V Á N K A

 

                                           na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ ALFA, IČO : 25401190,

                                                          sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  29.5.2018 v 19.00 hod.

Místo konání :  zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.,

                          adresa – U Sila 1201,  463 11 Liberec 30

Pozvaní hosté :  zástupci správce -  Interma BYTY, akciová společnost

                                                 

Program

  1. Zahájení, prezence
  2. GDPR – ochrana osobních dat
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Zpráva hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
  5. Schválení paušálních náhrad za výkon funkce člena v orgánech družstva za rok 2017
  6. Navýšení fondu oprav na 9Kč/m2
  7. Dluhy, provozní záležitosti
  8. Diskuse, závěr

V Liberci, dne 2.5.2018

 

                                                             Ing. Naděžda Vacková, v.r.

                                                      předsedkyně družstva  ZÚ ALFA

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-alfa  a u předsedkyně družstva.

                        

 

Přílohy : Průvodní dopis + Plná moc

              Výsledky hospodaření za rok 2017 ke stažení zde

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze Bytového družstva   ZÚ ALFA.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním plné moci mne, nebo místopředsedu družstva Jiřího Machačného můžete zmocnit k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu nebo na osobu pana místopředsedy, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně  nebo do kanceláře Správy bytů Interma BYTY a.s. - U Sila 1201, Liberec 30, a to tak, abych jí měla k dispozici nejpozději dne 28.5.2018. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

S pozdravem

 

                                                                                    Ing. Naděžda Vacková, v.r.

            předsedkyně družstva

V Liberci, dne 2.5.2018

 

----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ................................................................……... , Dat. nar. : ..........................,

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..………..…………………..……., Dat. nar.: …….………..…,

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….…….,

aby mne dne 29.5.2018 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZÚ ALFA, IČO: 25401190, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném    v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                              podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.