Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva dne 2.9.2020

13.08.2020 12:41

P O Z V Á N K A

 

                           na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO : 25401688,

                                          sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  2.9.2020 v 18,00 hod.

Místo konání :  zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.

                          adresa – U Sila 1201,  463 11 Liberec 30

Pozvaní hosté :  - Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev Interma BYTY, a.s.                      

 

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření družstva za rok 2019 ke stažení zde
  3. Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánům družstva
  4. Informace o proběhlé rekonstrukci střechy a půdních prostor.
  5. Stanovisko družstva k návrhu města Liberec na vyřešení převodu městského podílu na družstvo či jednotlivé obyvatele.
  6. Informace k převodu družstevních podílů do osobního vlastnictví v roce 2021.
  7. Dluhy, provozní záležitosti
  8. Diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 12.8.2020                                                                                                                                                                                  

 

   Mgr. Jiří Vraný Ph.D.,v.r.

                                                                                    předseda družstva 

                          

Přílohy: použijte, prosím, materiály z pozvánky na zrušenou členskou schůzi, která se   měla konat dne 23.6.2020.

 

Podkladové materiály naleznete také na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-gama a u předsedy družstva.

   

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                            

chci Vás tímto již podruhé v letošním roce pozvat na členskou schůzi Bytového družstva GAMA.  Jak víte, první schůze byla zrušena z důvodů kolize s mimořádným jednáním zastupitelstva statutárního města Liberec. Nyní nastal čas, kdybychom se jako družstvo měli vyjádřit k návrhu SML na převod městského podílu na našem bytovém domě. Tento návrh sice prozatím nemáme, ale z důvodu řádného svolání schůze na něj nemůžeme čekat. Jakmile ho od města obdržím, pošlu Vám ho k prostudování.

Stručně zopakuji jaká je nyní situace. Zastupitelstvo SML schválilo na svém šestém zasedání 25.6.2020 usnesení č. 179/2020, ve kterém byl naznačen další postup při převodu spoluvlastnických podílů města Liberec v bytových domech.

Tímto usnesením ze strany města de facto zaniká možnost uznání původní podoby smlouvy. Pokud bychom stále trvali na onom převodu zdarma, museli bychom se obrátit na soud a počkat na jeho rozhodnutí.

Zastupitelstvo nicméně pověřilo pana radního Hrona vypracováním návrhu, který by byl přijatelným kompromisem jak pro město (které trvá na tom, že převod zdarma není možný), tak pro družstva (která trvají na původní dohodě). Prostor pro tento kompromis vzniká z nutnosti zaplatit v případě bezplatného převodu darovací daň.

Cena navržená městem by měla být dle příslibů výrazně menší, než případných 19% (darovací daň družstva) z tržní ceny městského podílu. Konkrétní částka by se měla odvíjet od plochy bytu a mělo by se jednat řádově o stovky korun za metr čtvrteční. Garáže nebyly předmětem dotace, proto na nich město podíl vyžadovat nebude. Obě tyto informace ale prosím berte jako velmi předběžné. Konkrétní podobu návrhu bohužel zatím nemám.

Město má také záměr převádět svůj podíl přímo na jednotlivé členy družstva, nikoliv celý podíl na družstvo. Vznikla by tedy dohoda tří stran, kdy by město a družstvo současně převedlo své podíly na jednotlivé členy a vzniklo by tak rovnou nové společenství vlastníků. Tento návrh jsem vždy zástupcům města podmiňoval tím, že bude potřeba, aby město bylo připravené nabídnout případné rozložení částky formou splátek, tak jako by to udělalo družstvo, pokud by se podíl převáděl na něj. Opět prozatím nevím, jak bude toto zapracováno.

Zastupitelstvo města by pak o celém problému mělo znovu jednat na svých schůzích v září a to 3.9. a případně pak i později. Očekává se, že na jednání 3.9. se zástupci družstev k návrhu vyjádří. Považuji proto za nutné celou věc prodiskutovat a v ideálním případě zaujmout jednotné stanovisko do dalších jednání s městem.

Schůzi tím pádem považuji za velmi důležitou z hlediska dalšího vývoje celého problému i další existence družstva. Proto, prosím, pokud se schůze zúčastnit opravdu nemůžete, vystavte v souladu se stanovami plnou moc nějakému zástupci.  Vyplněním přiložené plné moci můžete zástupce zmocnit k tomu, aby Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete vystavit kterékoliv osobě, které důvěřujete. Může jít o stávajícího člena představenstva BD, stejně jako o Vašeho rodinného příslušníka či souseda apod.  Plnou moc není nutné notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, prosím, o její doručení do 2.9.2020 do 17:00. Můžete jí donést osobně (bydlím v domě - byt č. 46), zaslat poštou, či vhodit do schránky anebo zaslat do kanceláře Správy bytů: Interma BYTY a.s.: U Sila 1201, Liberec 30. Mé trvalé bydliště je Seniorů 1207, Datum nar. si doplním. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci.

Můj osobní názor je, že bychom se měli s městem dohodnout, tedy jednat o co nejlepší ceně za metr. Dlouhodobý soudní spor by byl výrazně dražší a ještě by nás v případě úspěchu čekala ona darovací daň. Tím Vás nechci nijak ovlivňovat, ale píšu to, abych vyjasnil své stanovisko pro případnou plnou moc.

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

 

S pozdravem

             Mgr. Jiří Vraný Ph.D. , v.r.                                                        

             předseda družstva

 

V Liberci, dne 12.8.2020

 

 

---------------------------------------------------------    "    ---------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á: .......................................................……..…...., dat. nar.: ..........................…..,

trvale bytem: ...................................…….....................................…...............................................…,

tímto zmocňuji pana/paní: ……………..………………………………., dat. nar.: …….….……..……,

trvale bytem: …………………………………………………………………………………..………..….,

aby mne dne 2.9.2020 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO: 25401688, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ..............................................., dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                              podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.