Pozvánka na členskou schůzi dne 15.11.2018

31.10.2018 09:37

P O Z V Á N K A

NA ČLENSKOU SCHŮZI

 

  Bytového družstva  SPEKTRUM, IČO : 25460242,
  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání : 15.11.2018  v 18.00 hod.

Místo konání : Garáže bytového domu A v 1.PP ( Sluneční Stráň 848, Liberec 15 )  

                      

Pozvaní hosté :  Ing. Miloslava Ježková – Správa bytového fondu Interma BYTY, a.s.

                           Jan Moravec - domovník

 

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva představenstva družstva
  3. Volba představenstva družstva
  4. GDPR – ochrana osobních dat
  5. Zpráva kontrolní komise o hospodaření družstva
  6. Schválení výsledků hospodaření za rok 2017
  7. Schválení proplacení paušálních náhrad statutárním orgánů
  8. Dluhy, provozní záležitosti
  9. Diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 18.10.2018

 

                                                                                      Ing. Petr Kounek

                                                                                  předseda představenstva

                                                                                          BD SPEKTRUM

        

  Přílohy :  - průvodní dopis + plná moc

                  - výsledky hospodaření za rok 2017 ke stažení zde

                

 

Zápis ze schůze bude vyvěšen na www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-spektrum.

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-spektrum, na nástěnce v domě a u předsedy družstva.

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze BD SPEKTRUM.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci mne můžete zmocnit k tomu,  abych Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete Plnou moc vystavovat na mojí osobu (datum narození si doplním), žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně  osobně na adresu: Ing. Petr Kounek,  Sluneční Stráň 848/4,  Liberec 15, a to tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne 14.11.2018.

V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.                                                                                                              

S pozdravem

 

V Liberci, dne 18.10.2018                                                               Ing. Petr Kounek

                                                                                                       předseda družstva

 

 

-----------------------------------------------------------             -------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ........................................................………... , Dat. nar. : ............................. ,

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..………………………..……., Dat. nar.. : …….………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….…….,

aby mne dne 15.11.2018 zastupoval na členské schůzi BD SPEKTRUM, IČO : 25460242, sídlem :

Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1,a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                              podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.