Pozvánka na členskou schůzi dne 17.4.2019

02.04.2019 11:02

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Bytového družstva MB OMEGA, IČO: 25407635

                sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 17.4.2019  v 17:00 hod. – PROSÍME  O DOCHVILNOST

Místo konání: Kulturní dům KOVO (divadelní sál), 293 01 Mladá Boleslav

Pozvaní hosté:  zástupci správce -  Interma BYTY, akciová společnost

                            

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva představenstva družstva
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2018 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
  5. Výměna kalorimetrů
  6. Kamerový systém na objektu v ulici Václava Klementa 1394
  7. Způsob zveřejňování informací pro členy družstva
  8. Plány družstva na rok 2019
  9. Diskuse, závěr 

 

Mladá Boleslav, dne 29.3.2019

 

                                                                                         

                                                                                           Ing. Aleš Franc, v.r.

                                                                                    předseda představenstva

                                                                                            BD MB OMEGA

 

Přílohy :  -  Průvodní dopis a Plná moc

               -  Výsledky hospodaření za rok 2018 ke stažení zde

 

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/bd-omega a u předsedy družstva.

 

 

Vážená paní - Vážený pane,      

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze Bytového družstva  MB OMEGA.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci mne  (či ostatní členy představenstva a kontrolní komise) můžete zmocnit k tomu,  aby Vás na členské schůzi zastupovali. Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně na adresu: 17. listopadu 1374, 293 01 Mladá Boleslav, nebo na adresu správy  - U Sila 1201, 463 11  Liberec 30 tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne 16.4.2019.

Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

                                                              

       Ing. Aleš Franc, v.r.      

předseda představenstva

 

Mladá Boleslav, dne 29.3.2019

 

 

------------------------------------------------------  "  ----------------------------------------------------

(Vyplňte v případě Vaší neúčasti na členské schůzi)

                                                        PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á ............................……..……………... , Datum nar. : ......................... ,

 

trvale bytem ................……............................…..............………….........…….................... ,

 

nájemce bytové jednotky č. ...........,

 

na adrese ............................................................................................................................,

 

tímto zmocňuji pana/paní …………………………...... ..…….., Datum nar. : ……....…....…,

 

trvale bytem :….……………………………………..............................................…..….……, 

 

aby mne dne 17.4.2019 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva MB OMEGA,

IČO: 254 07 635, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................, dne ...................,                    .................................................

podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.