Pozvánka na členskou schůzi dne 18.6.2019

27.05.2019 16:26

P O Z V Á N K A

 

na členskou schůzi Bytového družstva ZENIT, IČ: 27309070,

se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 18. 6. 2019 v 18,30 hod.

Místo konání:  kancelář společnosti Interma BYTY, akciová společnost, U Sila 1201, Liberec 30                   

Pozvaní hosté : - Ing. Miloslava Ježková, manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

-  Iva Loumová – domovník

 

Program :

  1. Zahájení členské schůze
  2. Volba představenstva družstva (převolba)
  3. Seznámení s výroční zprávou hospodaření družstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
  4.  Seznámení s výroční zprávou hospodaření družstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
  5. Schválení paušálních náhrad členům představenstva za rok 2017, 2018
  6. Dluhy, provozní záležitosti
  7. Diskuse, závěr

               

V Liberci dne: 24. 5. 2019

 

 

 Mgr. Pavel Dymokurský, v.r.

                                                                                         předseda družstva

 

 

Podkladové materiály na shromáždění naleznete také na internetové adrese:

https://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-zenit/ a u předsedy družstva.

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                            

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi Bytového družstva ZENIT.  Omlouvám se, že dochází k prodlení, které je vyvoláno pracovními povinnostmi předsedy představenstva. Za roky 2017, 2018 nebyly na straně Bytového družstva ZENIT řešeny žádné závažné situace (jako např. vyloučení člena družstva pro jednání v rozporu se stanovami). I nadále je plně umožněno členům družstva provést převod bytové jednotky do osobního vlastnictví v době ukončení fixace úvěru. Oba členové představenstva se zúčastňují, podle svých pracovních možností, jednání všech schůzí společenství vlastníků jednotek (tedy jednotlivých bytových domů), v nichž je v současné době Bytové družstvo ZENIT minoritním spoluvlastníkem.

V případě, že se nemůžete osobně dostavit, žádám Vás o zmocnění k jednání pro Vámi vybranou třetí osobu. K tomu můžete využít i předtisk plné moci

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

S pozdravem

 

 

                                                                                         Pavel Dymokurský, v.r.

              předseda družstva

 

V Liberci, dne 24. 5. 2019

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : .........................................................………... ,nar. : ................................... ,

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., nar. : …….………………..…,

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….…….,

aby mne dne 18. 6. 2019 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZENIT, IČ: 27309070, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                     Podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.