Pozvánka na členskou schůzi dne 29.6.2016

10.06.2016 16:28

P O Z V Á N K A

 

na členskou schůzi Bytového družstva BONUS, IČO: 25451499

se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 29. 6. 2016 v 16,30 hodin

Místo konání: Langerova síň Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1

 

 

Program:

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva předsedy představenstva o činnosti družstva za období 7/2015 - 6/2016
  3. Výsledky hospodaření za rok 2015
  4. Schválení odměn statutárním orgánům za rok 2015
  5. Schválení navýšení příspěvku do fondu oprav
  6. Provozní záležitosti, dluhy
  7. Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté:

Ing. Miloslava Ježková – manažerka bytových družstev Interma, a.s.

Libor Kafka – vedoucí SBF

Martin Pavelka – správce

 

 

 

 

 

 

Lázně Bohdaneč, 3.6. 2016

                                                                                                  

 

 

                                                                                                   Ing. Ingrid Bauerová, Ph.D. v.r.

                                                                                                        předseda představenstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

-    průvodní dopis

-    plná moc

-    Zpráva o hospodaření za rok 2015

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

v souvislosti s konáním členské schůze 29. 6. 2016 bych Vás chtěla upozornit na skutečnost, že v případě nedostatečného počtu členů na členské schůzi se bude muset schůze opakovat.

Pro případ, že se členské schůze nemůžete zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se Stanovami bytového družstva BONUS možnost vyslat na členskou schůzi svého zástupce s vyplněným formulářem plné moci. Plnou moc není nutné notářsky ověřovat.

Zastupováním na základě plné moci můžete také pověřit např.

·        Ingrid Bauerovou, bytem Na Lužci 736, 533 41 Lázně Bohdaneč nebo

·        Janu Danielovou, bytem Na Lužci 736, 533 41 Lázně Bohdaneč nebo

·        Tomáše Weidlicha, bytem Na Lužci 736, 533 41 Lázně Bohdaneč.

Vzhledem k platným Stanovám nemůže jeden zmocněnec na základě plné moci zastupovat více než 1/3 všech členů družstva - proto při volbě zmocněnce nevolte vždy prvního ve výše uvedeném návrhu zmocněnců.

Pokud budete plnou moc vystavovat na jednoho z představenstva, žádám Vás, abyste jí doručil/a do naší poštovní schránky nejpozději do 28. 6. 2016, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se Stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

S pozdravem a přáním pěkného dne,

                      

 

                                                                                                   Ing. Ingrid Bauerová, Ph.D. v.r.

                                                                                                        předseda představenstva

Lázně Bohdaneč, 3. 6. 2016

 

 

---------------------------------------------------       &    ---------------------------------------------------

 

PLNÁ MOC

 

Já, níže podepsaný : ……………………………………………., R.Č. : …………………... ,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………,

 

tímto zmocňuji pana/paní ………………………………………, R.Č. : …………………... ,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………,

 

aby mne dne 29. 6. 2016 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva BONUS, IČO : 25451499 se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

V ……………………….., dne ……………….                                  …..............................

                                                                                                   podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.