Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 10.5.2017

24.04.2017 13:38

                                      

P O Z V Á N K A

 

na členskou schůzi Bytového družstva MB OMEGA, IČO : 25407635

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání : 10.5.2017  v 17:00 hod.

Místo konání : Kulturní dům KOVO ( divadelní sál ), 293 01 Mladá Boleslav

Pozvaní hosté :  Ing. Miloslava Ježková  - manažer byt. družstev Interma BYTY a.s.                             

 

Program :

1)    Zahájení, prezence

2)    Zpráva předsedy představenstva

3)    Zpráva kontrolní komise

4)    Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2016 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku

5)    Volba členů představenstva – kontrolní komise (přerozdělení funkcí)

6)    Směrnice o tvorbě a čerpání fondu oprav

7)    Kamerový systém včetně jeho financování

8)    Opatření proti pádu sněhu a ledu ze střech

9)    Možnosti opravy/ rekonstrukcí a údržby včetně financování (pokračování v akci vymalování vchodů, výměna vstupních dveří, natírání balkonových konstrukcí včetně výměny poškozených drátoskel)

10) Plány družstva na roky  2017/2018

11) Schválení refinancování hypotečního úvěru pro dům č.p.1394 (Václava Klementa)

12) Diskuse, závěr 

 

Mladá Boleslav, dne 19.4.2017

 

                                                                                    

                                                                                           Ing. Aleš Franc, v.r.

                                                                                    předseda představenstva

                                                                                            BD MB OMEGA

 

Přílohy :  -  Průvodní dopis a Plná moc

               -  Výsledky hospodaření za rok 2016 ke stažení zde

 

 

Podkladové materiály ke schůzi (Zpráva hospodaření za rok 2016, nabídky a vyhodnocení nabídek, zpráva předsedy představenstva atd.) naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/bd-omega a u předsedy družstva .

Žádáme o seznámení se s těmito podklady tak, abychom dokázali po dobu pronájmu sálu projednat všechny body programu.

 

 

Vážená paní - Vážený pane,      

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze Bytového družstva         MB OMEGA.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci mne  (či ostatní členy představenstva a kontrolní komise) můžete zmocnit k tomu,  aby Vás na členské schůzi zastupovali. Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně na adresu : 17. listopadu 1374, 293 01 Mladá Boleslav, nebo na adresu správy  - U Sila 1201, 463 11  Liberec 30, tak abych jí měl k dispozici nejpozději dne  9.5.2017.

Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

 

                                                                      

       Ing. Aleš Franc, v.r.      

předseda představenstva

 

Mladá Boleslav, dne 19.4.2017

 

 

------------------------------------------------------  "  ----------------------------------------------------

(Vyplňte v případě Vaší neúčasti na členské schůzi)

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á ............................……..……………... , Datum nar. : ......................... ,

trvale bytem ................……............................…..............………….........…….................... ,

nájemce bytové jednotky č. ...........,

na adrese ............................................................................................................................,

tímto zmocňuji pana/paní …………………………...... ..…….., Datum nar. : ……....…....…,

trvale bytem :….……………………………………..............................................…..….……, 

aby mne dne 10.5.2017 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva MB OMEGA,

IČO : 25407635, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................ , dne ..................,                    .................................................

podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.