Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 12.5.2015

28.04.2015 13:20

                                P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ BETA, IČO : 25401203,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  úterý 12.5. 2015 v 18,00 hod.

 

Místo konání :  zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.

                          adresa – U Sila 1204,  463 11 Liberec 30

 

Pozvaní hosté :  Libor Kafka - vedoucí Správy bytů Interma BYTY a.s.

                         Jan Moravec - domovník

                         Ing. Miloslava Ježková - manažerka bytových družstev

                      

Program :

 

1)  Zahájení, prezence

2)  Zpráva kontrolní komise

3)  Zpráva o hospodaření, schválení řádné účetní závěrky za rok 2014

4)  Schválení paušálních náhrad za výkon funkce člena v orgánech družstva za rok 2014

5)  Volba nového předsedy družstva – rozhodnutí odstoupení předsedy

6)  Dluhy a provozní záležitosti

7)  Opravy, reklamace

8)  Ostatní, závěr

 

 

 

 

V Liberci, dne 26.04.2015

 

                                                                                       Radim Skřivánek, v.r.

      předseda družstva  

 

 

 

 

                                  

 

Přílohy : -    Zpráva o hospodaření družstva k 31.12.2014

            -     Průvodní dopis 

            -     Plná moc

             

 

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze Bytového družstva  ZÚ BETA.

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci mne můžete zmocnit k tomu,  abych Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu tak Vás žádám, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně,nebo do sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1,případně do kanceláře Správy bytů Interma a.s. - U Sila 1201, Liberec 30 a to tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne 11.5.2015. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

 

S pozdravem

 

                                                                                                 Radim Skřivánek

               předseda družstva

 

V Liberci, dne 26.04.2015

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------             -------------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................………... , R.Č. : ................................... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………..…,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….…….,

 

aby mne dne 12.5.2015 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZÚ BETA, IČO: 25401190, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............         ...............................................

                                                                                                     podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.