Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 15.9.2020

01.09.2020 09:02

P o z v á n k a

na členskou schůzi Bytového družstva UNION, IČ: 254 33 962

se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 15. 9. 2020 v 16.00 hodin

Místo konání: Zasedací místnost nad bývalým informačním centrem

                           Městského úřadu v Lanškrouně

 

 

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva kontrolní komise k výsledkům hospodaření
  3. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
  4. Schválení paušálních náhrad za výkon funkce statutárních orgánům družstva za rok 2019
  5. Provozní záležitosti
  6. Diskuze, závěr

 

 

Pozvaní hosté:

     -  Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

     - Jitka Večerníková – technička Interma BYTY a.s.


 

V Lanškrouně, dne 28.8.2020

 

 

                                                                                Mgr. Zdenka Vernerová, v.r.

                                                                                 předseda představenstva

 

 

Přílohy: Průvodní dopis + plná moc

              Výsledky hospodaření za rok 2019 ke stažení zde

      

 

 

        

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/lanskroun/bd-union   a u předsedkyně družstva.

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                          

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi  Bytového družstva UNION.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním následující plné moci můžete mne, nebo kohokoliv z představenstva a kontrolní komise zmocnit k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně na adresu: Nerudova 1009, Lanškroun, tak, abych jí měla k dispozici nejpozději dne  14.9.2020

V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

 

                                                                                   Mgr. Zdenka Vernerová, v.r.

            předsedkyně družstva

 

Lanškroun, dne 28.8.2020

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

já níže podepsaný/á : ..............................................………... , Dat. nar.: …………………...,

trvale bytem : .....................…….....................................…......................….......................... ,

tímto zmocňuji pana/paní  : …..…………………………..……., Dat. nar.: ……………………,

trvale bytem : ………………………………………………………………………………….…….,

aby mne dne 15.9.2020 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva UNION,  IČO: 254 33 962, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ..................................., dne ..…................                       ...............................................

                                                                                                              Podpis

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.