Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 18.10.2019

23.09.2019 15:52

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI


Bytového družstva VLNAŘSKÁ, IČO: 25474995, sídlem: Masarykova 522/12, Liberec 1


Datum konání: v pátek 18. 10. 2019 v 17.00 hod.

Místo konání: Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999/51 – jídelna


Program:  

1. Zahájení, prezence
2. Zpráva o činnosti představenstva od poslední členské schůze BDV
3. Zpráva kontrolní komise
4. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření družstva za rok 2018
5. Informace o skončení funkčního období jednotlivých volených členů orgánů BDV (čl. 22 bod 7 Stanov BDV)
6. Volba předsedy, místopředsedy a člena představenstva BDV
7. Volba předsedkyně, místopředsedkyně a členky kontrolní komise BDV
8. Informace o generální opravě střech na domech BDV
9. Dluhy, provozní záležitosti
10. Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté:    - Ing. Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.
                            - Michal Večerník – domovník
                     


V  Liberci dne 11. 9. 2019

                                                                              Mgr. Michal Mochal, v.r.
                                                                              předseda představenstva      

 

Přílohy:
- Průvodní dopis
- Plná moc k zastupování
- Zpráva o hospodaření za rok 2018 ke stažení zde

 

 

Podkladové materiály k členské schůzi bytového družstva naleznete také na internetové adrese:
www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-vlnarska/

 Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

v souvislosti s konáním členské schůze dne 18. 10. 2019 bych Vás chtěl upozornit na skutečnost, že v případě nedostatečného počtu členů na členské schůzi, se schůze bude muset opakovat, což si vyžádá další zbytečné finanční náklady na pronájem sálu, které v důsledku budete muset uhradit, nehledě na ztracený čas mnoha osob, které se na přípravě schůze podílejí.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na čl. schůzi vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Zastupováním na základě plné moci můžete pověřit např. Mgr. Michala Mochala nebo Ing. Jiřího Kubína (osobní data na plné moci Mgr. Mochala či Ing. Kubína si doplníme).

Pokud budete plnou moc vystavovat, žádám Vás, abyste jí předali osobě, které důvěřujete, nebo  zaslal/a do sídla družstva na adresu Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s., U Sila 1201, 46311 Liberec 30, a to nejpozději do 15. 10. 2019, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.


S pozdravem
                   
                                                                                      Mgr. Michal Mochal
                                                                                  předseda představenstva
V Liberci, dne 11. 9. 2019

---------------------------------------------------------        -----------------------------------------------------------------

                                                               PLNÁ MOC


Já níže podepsaný/á: ............................……..……………........, Datum nar.: ...........................,

trvale bytem: ................……............................…..............………..…...........…….....................,

nájemce bytové jednotky č.: ...........,

na adrese: ..............................................................................................................................,

tímto zmocňuji pana/paní: …………………………..........…….., Datum nar.: ……......…......…,

trvale bytem:….……………………………………................................................…..….……....., 


aby mne dne 18. 10. 2019 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva VLNAŘSKÁ, IČ: 25474995, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ..............................................., dne ..………..............                       ...............................................
                                                                                                                 podpis                                   

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.