Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 22.5.2018

02.05.2018 09:46

                        P O Z V Á N K A

 

                   na členskou schůzi Bytového družstva  CENTRAL, IČO : 25477749,

                                      sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání : 22.5.2018 v 17:00 hod.

Místo konání : Zasedací místnost MěÚ Česká Třebová, Staré náměstí 78, I.patro

                       

Pozvaní hosté : - Ing. Miloslava Ježková - manažer byt. družstev ( Interma BYTY, a.s.)

                          - Jitka Večerníková - technička ( Interma BYTY, a.s.)

                          - Jiří Grund - domovník

 

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. GDPR – ochrana osobních dat
  3. Zpráva představenstva družstva
  4. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2017 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
  5. Schválení paušálních náhrad za výkon funkce statutárních orgánům družstva
  6. Provozní záležitosti
  7. Diskuze, závěr

 

Česká Třebová, dne 2.5.2018

 

                                                                                           Milan Neruda, v.r.

                                                                            předseda představenstva družstva

        

                                

Přílohy : Průvodní dopis + Plná moc

               Výsledky hospodaření za rok 2017 - ke stažení zde

               

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese : www.interma-byty.cz/uzivatele/ceska-trebova, na nástěnce v domě a u předsedy družstva.

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze BD CENTRAL.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci můžete mne, nebo kohokoliv z představenstva zmocnit k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete Plnou moc vystavovat na mojí osobu (dat. narození si doplním), žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně na adresu : Milan Neruda, Moravská 2104 a to tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne 21.5.2018.

V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

                                                           

                                                                                                  Milan Neruda, v.r.

              předseda představenstva družstva

 

Česká Třebová, dne 2.5.2018

 

---------------------------------------------------------    "    --------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ..........................................................………... , Dat. nar. : ........................... ,

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., Dat. nar. : …….…………..…,

trvale bytem : ……………………………………………………………………………..………….…….,

aby mne dne  22.5.2018  zastupoval na členské schůzi  BD CENTRAL, IČO : 25477749, sídlem :

Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1,a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                              podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.