Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 25.5.2017

10.05.2017 09:03

P O Z V Á N K A

 

                                              na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ BETA, IČO : 25401203,

                                                              sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  25.5.2017 v 18,00 hod.

Místo konání :  zasedací místnost  Interma BYTY, a.s.

                          adresa – U Sila 1201,  463 11 Liberec 30

Pozvaní hosté :   Ing. Miloslava Ježková - manažerka bytových družstev Interma BYTY

                             Jan Moravec – domovník

 

Program :

1)    Zahájení, prezence

2)    Zpráva kontrolní komise

3)    Seznámení s výroční zprávou hospodaření  a schválení  řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku

4)    Schválení paušálních náhrad za výkon funkce v orgánech družstva za rok 2016

5)    Dluhy a provozní záležitosti

6)    Opravy, reklamace

7)    Diskuse, závěr

V Liberci, dne 4.5.2017

 

                                                                                           Milan Lenc, v.r.

                                                                                        předseda družstva

 

 

Přílohy : -    Zpráva  hospodaření družstva za rok 2016 ke stažení zde

-       Průvodní dopis + plná moc

 

            

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-beta  a u  předsedy družstva.

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze Bytového družstva         ZÚ BETA.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci můžete mne, nebo kohokoliv z představenstva zmocnit k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu tak Vás žádám, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně, nebo do kanceláře Správy bytů Interma BYTY a.s. - U Sila 1201, Liberec 30 a to tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne 24.5.2017. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

S pozdravem

 

                                                                                                 Milan Lenc, v.r.

                    předseda družstva

 

V Liberci, dne 4.5.2017

------------------------------------------------------------------------       &    -------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................………... , Dat. nar. : …........................ ,

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..………………………..………., Dat. nar. : ……….………..…,

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….…….,

aby mne dne 25.5.2017 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZÚ BETA, IČO: 25401190, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                              podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.