Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 26.5.2015

05.05.2015 16:10

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, IČ: 25411128,

se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01  Liberec 1

 

Datum konání:            26.5.2015 v 18.00 hod.

Místo konání: zasedací místnost Magistrátu města Jablonec nad Nisou (budova radnice), Mírové náměstí 3100/19,
Jablonec nad Nisou

Program :

1.      Zahájení, prezence

2.      Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2014 - ke stažení zde

3.      Volba nového člena představenstva

4.      Změna vnitřní směrnice, kterou se provádí zásady pro stanovení a proplácení paušálních náhrad spojených s výkonem funkcí představenstva, kontrolní komise a předsedů samospráv Bytového družstva Horní Proseč  (nová vnitřní směrnice č. 1/2015 - stanovení náhrad předsedů samospráv podle počtu bytů v jednotlivých domech) – ke stažení zde

5.      Změna směrnice pro rozúčtování nákladů na energie a služby spojené s užíváním jednotek v domě (čl. II. Jednotlivé nákladové položky fixní – přesun bodu 4. Údržba pozemků do čl. III. Služby a energie – vyúčtovávané (proměnlivé náklady)

6.      Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánů družstva za rok 2014

7.      Schválení refinancování hypotečního úvěru pro bytový dům U Tenisu 4675/A,B,C 

8.      Dluhy, provozní záležitosti

9.      Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté :  

 

- Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových  družstev Interma BYTY a.s.

- Libor Kafka – vedoucí SBF Interma BYTY a.s.

 

Jablonec nad Nisou,  dne 4.5.2015

 

                Pavla Kmetyová, v.r.     
           předsedkyně představenstva      
         Bytového družstva Horní Proseč

 

 

     Přílohy: Výsledek hospodaření družstva za rok 2014

                 Směrnice, kterou se provádí zásady pro stanovení a proplácení paušálních náhrad spojených 

                 s výkonem funkcí představenstva, kontrolní komise a předsedů samospráv Bytového družstva Horní Proseč                                   

 

   

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/bd-horni-prosecna nástěnce v domě a u předsedkyně družstva.

 

 

 

 

 

 

Vážení spoludružstevníci,                                     

Chci vás tímto pozvat na členskou schůzi  Bytového družstva HORNÍ PROSEĆ.

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním plné moci  můžete mne, či předsedu samosprávy Vašeho domu zmocnit k tomu, aby Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

V Jablonci nad Nisou, dne  4.5.2015

                                                                                          Pavla Kmetyová, v.r.

                                                                                 předsedkyně představenstva      
                                                                               Bytového družstva Horní Proseč
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á ...........................................................................................................,

člen družstva a současně uživatel jednotky č. ......., v domě č.p. ...........,         

ulice, obec : ............................................................................ Dat. narození : .............…... ,

trvale bytem...................................……....................................….........................................,

tímto zmocňuji pana/paní ………........……. Dat. narození : ...............................….... ,

trvale bytem…………………………………………………………………………………………,

k zastupování na čl. schůzi bytového družstva HORNÍ PROSEČ svolané na 26.5.2015 .

V ........................ dne ...............

                                                                                  ...........................................................

                                                                                         podpis zmocnitele 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.