Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 4.4.2019

14.03.2019 13:27

P O Z V Á N K A

 

na členskou schůzi Bytového družstva LANŠKROUN - NERUDOVA

IČ: 254 38 948,  se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání : 4. 4. 2019  v 16.00 hodin

Místo konání :  Zasedací místnost nad bývalým informačním centrem Městského úřadu v Lanškrouně, adresa : nám. J. M. Marků 12, Lanškroun

 

Pozvaní hosté :

     - Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

     - Jitka Večerníková – technička  Interma BYTY a.s.

     - Jiří Grund – správce domů

 

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2018 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
  3. Schválení paušálních náhrad nákladů za výkon funkce za rok 2018
  4. Odvolání představenstva družstva a volba nového představenstva
  5. Optimalizace cen za energie pro další roky
  6. Ostatní informace a dotazy týkající se údržby domů 990 a 991 za rok 2018 a plán případných oprav na rok 2019
  7. Provozní záležitosti
  8. Diskuze, závěr

 

Lanškroun   12.3.2019

 

                                                                                              David Latif, v. r.

                                                                                              předseda představenstva

Přílohy : Průvodní dopis + plná moc

                Výsledky hospodaření za rok 2018

               

 

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete také na internetové adrese : www.interma-byty.cz/uzivatele/lanskroun/BD-lanskroun-nerudova  a u předsedy družstva.

 

 

Vážení spoludružstevníci,                                                                          

zvu Vás tímto na členskou schůzi  Bytového družstva LANŠKROUN - NERUDOVA.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním následující plné moci mne, nebo někoho z představenstva můžete zmocnit k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a na adresu: Nerudova 991, Lanškroun, tak abych jí měl k dispozici nejpozději dne 3.4.2019

V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

 

                                                                                              David Latif, v.r.

            předseda představenstva

 

Lanškroun, dne 12.3.2019

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                               

 

já níže podepsaný/á: ...............................................……….,Dat. nar.: ………….……………,

trvale bytem: .....................…….....................................…......................….............................,

tímto zmocňuji pana/paní : …..………..................................,Dat. nar.:………………..…..….,

trvale bytem: ………………………………………………………………………………….…….,

aby mne dne 4.4.2019 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva LANŠKROUN-NERUDOVA, IČO: 254 38 948, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ................................... , dne ..…..............                       ...............................................

                                                                                                              Podpis

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.