Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 6.6.2017

18.05.2017 16:14

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, IČ: 25411128,
se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01  Liberec 1

 

Datum konání:  úterý   6.6.2017  v  18:00 h

Místo konání:  zasedací místnost Magistrátu města Jablonec nad Nisou (budova radnice), Mírové náměstí                             3100/19,Jablonec nad Nisou

Program :

1.    Zahájení, prezence

2.    Schválení výroční zprávy představenstva družstva

3.    Schválení výroční zprávy kontrolní komise

4.    Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení  řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku 

5.    Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánů za rok 2016

6.    Schválení směrnice BD stanovující manipulační poplatky za udělení souhlasu s podnájmem bytové jednotky ke stažení zde

7.    Provozní záležitosti 

8.    Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté :  

- Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových  družstev Interma BYTY a.s.

- Lucie Šubrtová – účetní Interma BYTY a.s.

 

Jablonec nad Nisou,  dne 12.5.2017

 

                Pavla Kmetyová, v.r.      
           předsedkyně představenstva      
         Bytového družstva Horní Proseč
 

 

Podkladové materiály ke členské schůzi  najdete:
 

-       na internetové adrese https://www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/bd-horni-prosec/

-       na nástěnkách ve všech domech

-       Zpráva hospodaření za rok 2016  ke stažení zde 

 

 

 

Vážení členové bytového družstva,                                     

zvu Vás tímto na členskou schůzi  Bytového družstva HORNÍ PROSEĆ.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním plné moci  můžete mě, či předsedu samosprávy Vašeho domu zmocnit k tomu, aby Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

V Jablonci nad Nisou, dne  12.5.2017


                                                                                          Pavla Kmetyová, v.r.

                                                                                 předsedkyně představenstva      
                                                                               Bytového družstva Horní Proseč
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á .................................................................   datum nar. ..........................,

člen družstva a současně uživatel bytové jednotky
 

na adrese:  ulice………………………………………..…..č.p………………...........byt č.............,         

trvale bytem...................................…….........................................….........................................,
 

tímto zmocňuji pana/paní …………..…........………………………datum nar....................….... ,

trvale bytem,,,,…………………………………………………………………………………………,

k zastupování na členské schůzi bytového družstva HORNÍ PROSEČ svolané na 6.6.2017.

 

V ........................ dne ...............

 

                                                                                  ...........................................................

                                                                                                 podpis zmocnitele 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.