Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 9.5.2018

23.04.2018 09:32

Bytové družstvo BENEFIT

IČ : 25461541

Masarykova 522/12

460 01 Liberec 1

 

 

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Bytového družstva BENEFIT

 

Datum konání : 9.5.2018 v 17,30 hod.

Místo konání : 17. Listopadu 1336, 1. NP - vestibul

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková, manažer bytových družstev (Interma BYTY a.s.)

                           

Program :

1) Zahájení, prezence

2) Zpráva představenstva a kontrolní komise

3) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017   včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku

4) Schválení odměn statutárním orgánům družstva za rok 2017

5) Provozní záležitosti

6) Diskuze, závěr

 

V Liberci, dne 23.4.2018

 

 

 

   Ľubomír Kohuš, v r.                                                                                          

                                                                               předseda družstva

 

 

Přílohy : - Průvodní dopis + formulář plné moci

             - Výsledky hospodaření za rok 2017 ke stažení zde

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese:  www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/bd-benefit/   a u předsedy družstva.

 

 

Vážená paní - Vážený pane,   

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi Bytového družstva BENEFIT.

Bohužel musím konstatovat, že v minulých třech letech nebyla členská schůze našeho družstva usnášení schopná v řádném termínu. Žádám Vás tímto, abyste svou osobní účastí či alespoň zasláním plné moci umožnili konání řádné členské schůze. V případě že se schůze bude muset opět opakovat pro neúčast členů, bude nutné svolat náhradní členskou schůzi a to povede k nárůstu nákladů družstva, které budeme muset všichni uhradit v rámci vyúčtování služeb. Nehledě na ztracený čas mnoha lidí, kteří se na přípravě schůze podílejí.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci můžete zmocnit mne, či místopředsedu družstva pana Bohuslava Zákouckého k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. 

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.                                       

Pokud budete plnou moc vystavovat na mě, či místopředsedu, žádám Vás, abyste mi jí doručil/a do domovní schránky nejpozději do 8.5.2018, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 S pozdravem

 

 

                                                                                   Ing. Ľubomír Kohuš, v.r.

              předseda družstva

 

V Liberci, dne 23.4.2018

 

----------------------------------------------------    %   ----------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................……, Datum nar. : .......................... ,

trvale bytem : ...................................…….....................................…............................................. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..………………………....., Datum nar.: …….……..........……. ,

trvale bytem : …………………………………………………………………………………….........….……. ,

aby mne dne 9.5.2018 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva BENEFIT, IČ : 25461541, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

V ............................................... , dne ..………..............                       ..........................................

                                                                                                                       Podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.