Pozvánka na náhradní členskou schůzi BD ZENIT dne 16.11.2017

31.10.2017 10:20

P O Z V Á N K A

NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

                                  

Bytového družstva ZENIT, IČ: 27309070,

sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Vzhledem k tomu, že se dne 26. 10. 2017 nesešel potřebný počet členů tak, aby členská schůze byla usnášeníschopná, využívám čl. 24 stanov a svolávám náhradní členskou schůzi. Tato členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 

Datum konání: 16. 11. 2017 v 18.30 hod.

Místo konání:  kancelář společnosti Interma BYTY, akciová společnost ,U Sila 1201, Liberec 30

Pozvaní hosté : - Ing. Miloslava Ježková, manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

-  Iva Loumová – domovník

 

Program :

1)    Zahájení členské schůze

2)    Volba představenstva družstva (převolba)

3)    Seznámení s výroční zprávou hospodaření družstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

4)    Schválení paušálních náhrad členům představenstva za rok 2016

5)    Dluhy, provozní záležitosti

6)    Diskuse, závěr

               

V Liberci dne: 30. 10. 2017

 

 Mgr. Pavel Dymokurský, v.r.

                                                                                         předseda družstva

 

 

 Přílohy: - Použijte prosím materiály z pozvánky na řádnou členskou schůzi.

Podkladové materiály na členskou schůzi naleznete také na internetové adrese:

https://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-zenit/ a u předsedy družstva.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................………... ,nar. : ................................... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., nar. : …….………………..…,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….…….,

 

aby mne dne 16. 11. 2017 zastupoval na náhradní členské schůzi Bytového družstva ZENIT, IČ: 27309070, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                     Podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.