Pozvánka na náhradní členskou schůzi BD ZENIT dne 28.6.2019

20.06.2019 14:25

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

                                 

Bytového družstva ZENIT, IČ: 27309070,

sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Vzhledem k tomu, že se dne 18. 6. 2019 nesešel potřebný počet členů tak, aby členská schůze byla usnášeníschopná, využívám čl. 24 stanov a svolávám náhradní členskou schůzi. Tato členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Datum konání: 28. 6. 2019 v 18.30 hod.

Místo konání:  kancelář společnosti Interma BYTY, akciová společnost

                         U Sila 1201, Liberec 30

                  

Pozvaní hosté : - Ing. Miloslava Ježková, manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

Program :

  1. Zahájení členské schůze
  2. Volba představenstva družstva (převolba)
  3. Seznámení s výroční zprávou hospodaření družstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
  4.  Seznámení s výroční zprávou hospodaření družstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
  5. Schválení paušálních náhrad členům představenstva za rok 2017, 2018
  6. Dluhy, provozní záležitosti
  7. Diskuse, závěr               

V Liberci dne: 20. 6. 2019

 Mgr. Pavel Dymokurský, v.r.

                                                                                         předseda družstva

 

 Přílohy: - Použijte prosím materiály z pozvánky na řádnou členskou schůzi.

Podkladové materiály na členskou schůzi naleznete také na internetové adrese:

https://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-zenit/ a u předsedy družstva.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á: ......................................................…………..., Dat. nar. : ..............................,

trvale bytem: ...................................…….....................................…...................................................,

tímto zmocňuji pana/paní: ……………..………………………..….…., Dat. nar. : .............................,

trvale bytem: ……………………………………………………………………………....……….….…….,

aby mne dne 28.6.2019 zastupoval/a na náhradní členské schůzi Bytového družstva ZENIT,  IČ: 27309070, 

sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ..............................................., dne ..………..............                       ..............................................

                                                                                                                         Podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.