Pozvánka na náhradní členskou schůzi dne 17.5.2017

02.05.2017 13:49

P O Z V Á N K A

NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

      Bytového družstva BENEFIT, IČO : 25461541,

     sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Vzhledem k tomu, že se dne 25.4.2017 nesešel  potřebný  počet  členů  tak, aby členská  schůze byla usnášeníschopná, využívám článku 24 stanov a svolávám náhradní  členskou schůzi. Tato členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů !!!

Datum konání : 17.5. 2017 v 17.30 hod.

Místo konání : ve vestibulu vchodu 17. listopadu 1336, Mladá Boleslav 

Program :

1) Zahájení, prezence

2) Zpráva představenstva a kontrolní komise

3) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016        včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku

4) Volba představenstva družstva

5) Schválení odměn statutárním orgánům družstva za rok 2016

6) Provozní záležitosti

7) Diskuze, závěr

             

Mladá Boleslav 2.5.2017

                                                                                        Ing. Lubomír Kohuš, v.r.

                                                                                      předseda představenstva

                                                                                               BD BENEFIT

 

Přílohy:  Použijte prosím materiály z pozvánky na řádnou členskou schůzi.         

Pokud se nemůžete zúčastnit schůze, můžete písemně, plnou mocí zmocnit k jednání buď předsedu družstva, nebo místopředsedu družstva anebo jakoukoli svéprávnou třetí osobu.

 

----------------------------------------------------    %   ------------------------------------------------------------

 

                                                            PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : .....................................................…….. , R.Č. : ................................. ,

trvale bytem : ..............................…….....................................…............................................. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…….………………..…., R.Č. : …….…………………. ,

trvale bytem : ………………………………………………………………………………….……. ,

aby mne dne 17.5.2017 zastupoval/a na náhradní členské schůzi Bytového družstva BENEFIT, IČ : 25461541, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

V ......................................... , dne ..………..............                       ..........................................

                                                                                                                         Podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.