Pozvánka na náhradní členskou schůzi dne 2.7.2015

16.06.2015 10:16

                                                                               POZVÁNKA

NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva ZENIT, IČ: 27309070,

sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Vzhledem k tomu, že se dne 9. 6. 2015 nesešel potřebný počet členů tak, aby členská schůze byla usnášeníschopná, využívám čl. 24 stanov a svolávám náhradní členskou schůzi. Tato členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 

 

Datum konání: 2. 7. 2015  v 18.00 hod.

 

 

Místo konání: kancelář společnosti Interma BYTY, akciová společnost U Sila 1204, Liberec 30

 

 

Pozvaní hosté:

- Ing. Miloslava Ježková - manažerka bytových družstev Interma BYTY akciová společnost

- Iva Loumová – domovník

 

 

Program :

 

1)     Zahájení členské schůze

2)     Schválení zprávy o hospodaření družstva k 31. 12. 2013

3)     Schválení zprávy o hospodaření družstva k 31. 12. 2014

4)     Schválení paušálních náhrad členům představenstva za rok 2013, 2014

5)     Dluhy, provozní záležitosti

6)     Diskuse, závěr

               

 

 

V Liberci dne: 10. 6. 2015

 

 

 

    Pavel Dymokurský, v.r.                                                                                        

                                                                                         předseda družstva

 

 

 

 

 Přílohy: - Použijte prosím materiály z pozvánky na řádnou členskou schůzi.

 

           

Pokud se nemůžete zúčastnit jednání, můžete písemně, plnou mocí zmocnit k jednání buď předsedu družstva, nebo místopředsedkyni družstva anebo jakoukoli svéprávnou třetí osobu.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................………... , R.Č. : ................................... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………..…,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….…….,

 

aby mne dne 2. 7. 2015 zastupoval na náhradní členské schůzi Bytového družstva ZENIT, IČ: 27309070, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                       Podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.