Pozvánka na náhradní členskou schůzi dne 21.6.2016

08.06.2016 16:37

                                    P O Z V Á N K A

               NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

 

                              Bytového družstva BENEFIT, IČO : 25461541,

                             sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Vzhledem k tomu, že se dne 1.6.2016 nesešel  potřebný  počet  členů  tak, aby členská  schůze byla usnášeníschopná, využívám článku 24 stanov a svolávám náhradní  členskou schůzi. Tato členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů !!!

 

Datum konání : 21.6. 2016 v 17.30 hod.

 

Místo konání : ve vestibulu vchodu 17. listopadu 1336, Mladá Boleslav 

 

Program :

 

1) Zahájení, prezence

2) Zpráva představenstva a kontrolní komise

3) Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2015

4) Schválení odměn statutárním orgánům družstva za rok 2015

5) Provozní záležitosti

6) Diskuze, závěr

               

Mladá Boleslav 2.6.2016

 

                                                                                          Ing.Lubomír Kohuš, v.r.

                                                                                      předseda představenstva

                                                                                               BD BENEFIT

 

Přílohy: - Použijte prosím materiály z pozvánky na řádnou členskou schůzi.

           

Pokud se nemůžete zúčastnit schůze, můžete písemně, plnou mocí zmocnit k jednání buď předsedu družstva, nebo místopředsedu družstva anebo jakoukoli svéprávnou třetí osobu.

 

----------------------------------------------------    %   ------------------------------------------------------------

 

                                                            PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : .....................................................…….. , R.Č. : ................................. ,

 

trvale bytem : ..............................…….....................................…............................................. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…….………………..…., R.Č. : …….…………………. ,

 

trvale bytem : ………………………………………………………………………………….……. ,

 

aby mne dne 21.6.2016 zastupoval/a na náhradní členské schůzi Bytového družstva BENEFIT, IČ : 25461541, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

V ......................................... , dne ..………..............                       ..........................................

                                                                                                                    Podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.