Pozvánka na náhradní členskou schůzi družstva dne 21.9.2018

07.09.2018 19:00

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva VLNAŘSKÁ, IČO: 25474995, sídlem: Masarykova 522/12, Liberec 1

 

Vzhledem k tomu, že se dne 07.09.2018 nesešel potřebný počet členů tak, aby členská schůze byla usnášeníschopná, využívám čl. 24 odst. 6 stanov a svolávám náhradní členskou schůzi. Tato členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 

Datum konání: v pátek 21.09.2018 v 17:00 hod.

Místo konání: Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999/51 – jídelna

 

Program:   

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva o činnosti představenstva od poslední členské schůze BDV
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2017
  5. Schválení navýšení celkové tvorby fondu oprav
  6. Informace o přípravě generální opravy střech na domech BDV
  7. Dluhy, provozní záležitosti
  8. Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté:    - Ing. Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

                                - Michal Večerník - domovník

 

 

V  Liberci dne 07.09.2018

                                                                              Mgr. Michal Mochal, v.r.

                                                                              předseda představenstva      

 

Přílohy:

-       Průvodní dopis

-       Plná moc k zastupování

-       Zpráva o hospodaření za rok 2017

-       Prodej garážových stání - nabídka

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                               

 

Já níže podepsaný/á: ........................................................………... , R.Č.: ...............................…... ,

trvale bytem: ...................................…….....................................…...............................................…. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č.: …….………………………,

trvale bytem: …………………………………………………………………………………………..………..,

aby mne dne 21.09.2018 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva VLNAŘSKÁ, IČ: 25474995, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                 podpis                              

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.