Pozvánka na členskou schůzi BD OMEGA dne 29.4.2015

07.04.2015 10:28

                       P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva MB OMEGA, IČO : 25407635,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání : 29.4.2015  v 17,00 hod.

 

Místo konání : Kulturní dům KOVO ( loutkový sál ), 293 01 Mladá Boleslav

 

Program :

 

1)     Zahájení, prezence

2)     Zpráva místopředsedy představenstva

3)     Zpráva kontrolní komise

4)     Volba členů představenstva a kontrolní komise

5)     Schválení hospodaření družstva za rok 2014

6)     Schválení paušálních náhrad pro členy představenstva/kontrolní komise za rok 2014

7)     Refinancování hypotečního úvěru

8)     Výměna měřičů

9)     Navýšení fondu oprav

10) Změna systému pro výplatu paušálních náhrad členům představenstva/ kontrolní komise

11) Plán činnosti družstva na roky 2015, 2016

12) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

     

 

 

Mladá Boleslav, dne 1.4.2015

 

       

                                                                                    

                                                                                           Aleš Franc, v.r.

                                                                                    místopředseda představenstva

                                                                                             BD MB OMEGA

 

 

Přílohy :  -  Průvodní dopis a Plná moc

               -  Výsledky hospodaření za rok 2014

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/bd-omega a u předsedy družstva .

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,      

 

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze Bytového družstva         MB OMEGA.

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci mne můžete zmocnit k tomu,  abych Vás na členské schůzi zastupoval. Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně na adresu : 17.listopadu 1374, 293 01 Mladá Boleslav, nebo do sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1, tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne  28.4.2015

Zastupováním na základě plné moci můžete také pověřit např. předsedu představenstva bytového družstva MB Omega, Ing.Miloše Koněrzu, bytem: 17.listopadu 1378, 293 01 Mladá Boleslav.

Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

 

S pozdravem

 

                                                                      

           Aleš Franc, v.r.      

 místopředseda představenstva

 

Mladá Boleslav, dne 1.4.2015

 

 

------------------------------------------------------  "  ----------------------------------------------------

             (Vyplňte v případě Vaší neúčasti na členské schůzi)

 

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á ............................……..……………... , Datum nar. : ......................... ,

 

trvale bytem ................……............................…..............………….........…….................... ,

 

tímto zmocňuji pana/paní …………………………...... ..…….., Datum nar. : ……....…....…,

 

trvale bytem :….……………………………………..............................................…..….……, 

 

aby mne dne 29.4.2015 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva MB OMEGA,

IČO : 25407635, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..............               ................................................

                                                                                            podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.