Pozvánka na schůzi bytového družstva dne 28.5.2019

03.05.2019 13:56

                                       P O Z V Á N K A

 

                               na členskou schůzi Bytového družstva SPRINT, IČO: 25473492

                                                  sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání:  členská schůze se koná 28.5.2019 v 17,00 hod.

Místo konání: Sušárna domu, na adrese: Textilní 580, Semily, vchod č. 2

 

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva představenstva družstva
  3. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření družstva za rok 2018
  4. Schválení paušálních náhrad za výkon funkce představenstvu za rok 2018
  5. Volba představenstva družstva
  6. Navýšení příspěvku do fondu oprav
  7. Dluhy, provozní záležitosti
  8. Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté :   - Petr Fučík – domovník

 - zástupci správce -  Interma BYTY, akciová společnost

 

 

V Semilech, dne 2.5.2019

 

                                                           Robert Krejčí, v.r.

                                                           předseda družstva

 

                                                                                

 

Přílohy: Průvodní dopis

               Výsledky hospodaření družstva za rok 2018 ke stažení zde

 

 

                                 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/semily, na nástěnce v domě a u předsedy družstva.

 

 

           

Vážení spoludružstevníci,                                                                          

Chci vás tímto pozvat na členskou schůzi Bytového družstva SPRINT.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na čl. schůzi vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně na adresu: Textilní 580, Semily, nebo do sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1, tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne  27.5.2019

Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

                                                                                           Robert Krejčí

             předseda družstva

V Semilech, dne 2.5.2019

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á: ........................................................…... , Dat. nar.: ...............................…......,

trvale bytem: ...................................…….....................................…...............................................…..,

tímto zmocňuji pana/paní: ……………..……………………..……., Dat, nar.: …….……………………,

trvale bytem: …………………………………………………………………………………………..………..,

aby mne dne 28.5.2019 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva SPRINT, IČO: 254 73 492, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................... , dne: ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                 podpis

               

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.