Pozvánka na schůzi dne 29.4.2014

14.04.2014 08:52

P o z v á n k a

 

na členskou schůzi Bytového družstva LANŠKROUN - NERUDOVA

IČ : 25438948

se sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání   :   29. 4. 2014 v 16.00 hodin

Místo konání :   Zasedací místnost nad bývalým informačním centrem Městského úřadu v Lanškrouně, adresa : J. M. Marků 12, Lanškroun

 

Program :

 

  1. Zahájení, prezence
  2. Schválení ustanovení stanov čl. 1 až čl. 40, čl. 45 až čl. 64
  3. Schválení ustanovení stanov čl. 41 až čl. 44
  4. Odvolání předsedy a místopředsedy družstva a volba nového představenstva
  5. Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2013
  6. Schválení odměn členům statutárních orgánům družstva
  7. Převedení odměn statutárním orgánům družstva na paušální náhrady nákladů za výkon funkce  a jejich valorizace
  8. Valorizace smlouvy o domovnictví
  9. Dluhy, provozní záležitosti
  10. Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté :

,

     - Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.,

    -  Mgr. Jana Filipová - notářka

     - Jitka Večerníková – technička  SBF Interma BYTY a.s.,

     - Jiří Grund – správce domů


 

Lanškroun   10.4.2014

 

 

                                                                                              David Latif, v.r.

                                                                                              předseda představenstva

 

 

Přílohy : Průvodní dopis

                 Stanovy BD LANŠKROUN - NERUDOVA

               

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese : www.interma-byty.cz/uzivatele/lanskroun/BD-lanskroun-nerudova , na nástěnce v domě a u předsedy družstva.

 

Vážení spoludružstevníci,     

                                                                      

Chci vás tímto pozvat na členskou schůzi  Bytového družstva LANŠKROUN - NERUDOVA.

 

v souvislosti s konáním schůze bych Vás chtěl upozornit na skutečnost, že na schválení stanov je potřeba účast všech členů družstva . Zároveň musí být přítomna paní notářka. V případě malého počtu členů na této schůzi, se bude  muset  opakovat a to povede k nárůstu nákladů, které budete muset uhradit, nehledě na ztracený čas mnoha osob, které se na přípravě schůze podílejí.

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním následující plné moci mne můžete zmocnit k tomu, abych Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně na adresu : Nerudova 991, Lanškroun, nebo do sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1, tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne  28.4.2014

V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Na schůzi se budou též podepisovat nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou .

 

 

S pozdravem

 

                                                                                              David Latif, v.r.

            Předseda BD Nerudova

 

Lanškroun, dne 10.4.2014

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                               

 

já níže podepsaný/á : ...............................................………... ,

 

trvale bytem : .....................…….....................................…......................….......................... ,

 

tímto zmocňuji pana/paní  : …..…………………………..…….,

 

trvale bytem : ………………………………………………………………………………….…….,

 

aby mne dne 29.4.2014 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva LANŠKROUN-NERUDOVA, IČO : 25438948, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

V ................................... , dne ..…..............                       ...............................................

                                                                                                              Podpis

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.