Pozvánka na schůzi družstva BD dne 5.6.2014

21.05.2014 09:47

P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva MB OMEGA, IČO : 25407635,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání : 5.6.2014  v 17,00 hod.

 

Místo konání : Kulturní dům KOVO ( Velký sál ) , 293 01 Mladá Boleslav

 

 

 

Program :

 

1)     Zahájení, prezence

2)     Zpráva představenstva

3)     Výsledky hospodaření za rok  2013 ke stažení zde

4)     Volba  nového představenstva družstva

5)     Volba nové kontrolní komise

6)     Schválení směrnice pro rozúčtování služeb ke stažení zde

7)     Schválení všeobecných požadavků na zabezpečení požární ochrany ke stažení zde

8)     Schválení odměn za výkon funkce v orgánech družstva

9)     Navýšení fondu oprav

10) Informace o nové legislativě a změně stanov

11) Provozní záležitosti (dluhy apod.), diskuse, závěr

     

 

 

Mladá Boleslav, dne 15.5.2014

 

       

 

                                                                                    

                                                                                       Ing.Miloš Koněrza, v.r.

                                                                                    předseda představenstva

                                                                                             BD MB OMEGA

 

 

                                     

 

Přílohy :  -  Průvodní dopis a Plná moc

 

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/bd-omega a u předsedy družstva .

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

v souvislosti s konáním členské schůze dne 5.6.2014 bych Vás chtěl upozornit na skutečnost, že v případě malého počtu členů na čl. schůzi, bude se muset schůze opakovat, což si vyžádá další zbytečné finanční náklady, které v důsledku budete muset uhradit, nehledě na ztracený čas mnoha osob, které se na přípravě schůze podílejí. A zároveň je potřeba zvolit nové představenstvo, které Vás bude zastupovat !

Vaše účast na této schůzi je tedy nezbytná !

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na členskou schůzi vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Zastupováním na základě plné moci můžete pověřit např.předsedu představenstva bytového družstva MB Omega, Ing.Miloše Koněrzu, bytem : 17.listopadu 1378, 293 01 Mladá Boleslav.

 

Pokud budete plnou moc vystavovat na mě, žádám Vás, abyste jí doručil/a do mé domovní schránky a to nejpozději dva dny před konáním členské schůze, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Na schůzi se budou též podepisovat nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

 

S pozdravem

 

                                                                      

           Ing. Miloš Koněrza, v.r.

        předseda představenstva

 

Mladá Boleslav, dne 13.5.2014

 

 

------------------------------------------------------  "  ----------------------------------------------------

(Vyplňte v případě Vaší neúčasti na členské schůzi)

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á ............................……..……………... , R.Č. : ......................... ,

 

trvale bytem ................……............................…..............………….........……........... ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ………………………….     ..…….., R.Č. : ……………....…,

 

trvale bytem :….………………………………………..….……, 

 

aby mne dne 5.6.2014 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva MB OMEGA,

IČO : 25407635, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..............                     .................................................

podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.