Pozvánka na schůzi družstva dne 13.1.2015

29.12.2014 12:04

Bytové družstvo RADOUČ PARK

IČ : 27332608

Masarykova 522/12

460 01 Liberec 1

 

 

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi bytového družstva

 

 

Datum konání : 13.1.2015 v 15,00 hod.

 

Místo konání : Thermica plus s.r.o., Jablonecká 42/35, 460 05 Liberec 5

 

Program :

 

1) Zahájení, prezence

2) Schválení nového úplného znění stanov družstva

3) Odvolání stávajícího představenstva družstva

4) Volba nového představenstva družstva 

5) Provozní záležitosti, diskuze, závěr

 

 

V Liberci, dne 29.12.2014

                                                         Ing. Petr Horáček, v.r.                                                                                        

                                                       předseda představenstva

 

 

 

Poznámka :

 

Tato pozvánka a pracovní materiály jsou umístěny na internetových stránkách družstva

na adrese : https://www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/bd-radouc-park/

 

 

 

 

 

Přílohy : - Průvodní dopis + formulář plné moci

 - Nové stanovy družstva (úplné znění)

 

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze Bytového družstva     RADOUČ PARK. Zároveň Vás chci upozornit na skutečnost, že ke schválení úplného znění nových stanov družstva je dle současných zákonů nutná účast všech členů družstva.

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám tedy, v souladu s dosud platnými stanovami družstva, následující možnost. Vyplněním následující plné moci mne můžete zmocnit k tomu, abych Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit na jiného člena družstva, příp. na kteroukoliv jinou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně ověřovat.

 

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a na adresu sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1, nebo do kanceláře správce bytového fondu Interma BYTY a.s., U Sila 1201, Liberec 30, a to nejpozději do 12.1.2015. V případě,      že Vás na členské schůzi bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami a platnými zákony jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

 

S pozdravem

                                                     Ing. Petr Horáček v.r.                                                                                        

                                                   předseda představenstva

 

 

V Liberci, dne 29.12.2014

 

 

 

--------------------------------------------------------    %   ------------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................…….. , R.Č. : ................................... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…............................................. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..…., R.Č. : …….…………………. ,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….……. ,

 

aby mne dne 13.1.2015 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva RADOUČ PARK,  IČ : 27332608, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvede-ném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

V ............................................... , dne ..………..............              .........................................

                                                                                                                  Podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.