Pozvánka na schůzi družstva dne 22.5.2014 + Průvodní dopis + Plná moc

07.05.2014 15:57

P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ BETA, IČO : 25401203,

                   sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  čtvrtek 22.5. 2014 v 17,30 hod.

 

Místo konání :  zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.

                          adresa – U Sila 1204,  463 11 Liberec 30

 

Pozvaní hosté :  Libor Kafka - vedoucí Správy bytů Interma a.s.

                           Jan Moravec - domovník

                              JUDr. Jana Semanová - notářka

                      

Program :

 

1)     Zahájení, prezence

2)     Zpráva kontrolní komise

3)     Zpráva o hospodaření, schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 ke stažení zde

4)     Schválení ustanovení stanov  čl. 1 až 34, čl. 47 až 58

5)     Schválení ustanovení stanov  čl. 35 až 46

6)     Schválení odměn za výkon funkce člena v orgánech družstva za rok 2013

7)     Schválení nové směrnice na rozúčtování služeb ke stažení zde 

8)     Odvolání představenstva družstva a volba nového představenstva

9)     Schválení refinancování zůstatku hypotečního úvěru družstva

10) Dluhy a provozní záležitosti

11) Opravy, reklamace

12) Diskuse, závěr

 

 

 

 

V Liberci, dne 30.04.2014

 

                                                                                           Radim Skřivánek, v.r. 

      předseda družstva  

 

 

                                  

 

Přílohy : -    Průvodní dopis 

-  Stanovy družstv

-  Plná moc

             

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-beta, 

na nástěnce v domě a u předsedy družstva.

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze Bytového družstva ZÚ BETA.

V souvislosti s konáním schůze bych Vás chtěl upozornit na skutečnost, že na schválení stanov je potřeba účast všech členů družstva . Zároveň musí být přítomna paní notářka. V případě malého počtu členů na této schůzi, se bude  muset  opakovat a to povede k nárůstu nákladů, které budete muset uhradit, nehledě na ztracený čas mnoha osob, které se na přípravě schůze podílejí.

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci mne můžete zmocnit k tomu,  abych Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu tak Vás žádám, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně,nebo do sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1,případně do kanceláře Správy bytů Interma a.s. - U Sila 1201, Liberec 30 a to tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne 21.5.2014. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

 

Na schůzi se budou též podepisovat nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou .

 

 

S pozdravem

 

                                                                                                  Radim Skřivánek, v.r.

               předseda družstva

 

V Liberci, dne 22.04.2014

 

 

-----------------------------------------------------------             -------------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................………... , R.Č. : ................................... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………..…,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….…….,

 

aby mne dne 23.5.2014 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZÚ BETA, IČO: 25401190, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............                      

 

 

 ...............................................

                 podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.