Pozvánka na schůzi družstva dne 26.10.2017

10.10.2017 15:48

 

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Bytového družstva ZENIT, IČ: 27309070,

se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 26. 10. 2017 v 18,30 hod.

Místo konání:  kancelář společnosti Interma BYTY, akciová společnost     U Sila 1201, Liberec 30

Pozvaní hosté : - Ing. Miloslava Ježková, manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

-  Iva Loumová – domovník

 

Program :

1)    Zahájení členské schůze

2)    Volba představenstva družstva (převolba)

3)    Seznámení s výroční zprávou hospodaření družstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

4)    Schválení paušálních náhrad členům představenstva za rok 2016

5)    Dluhy, provozní záležitosti

6)    Diskuse, závěr

               

V Liberci dne: 9. 10. 2017

 Mgr. Pavel Dymokurský, v.r.                                                                       

                                                                                         předseda družstva

 

 Přílohy:  - Výroční zpráva hospodaření za rok 2016  ke stažení zde 

Podkladové materiály na shromáždění naleznete také na internetové adrese:

https://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-zenit/ a u předsedy družstva.

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                            

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze Bytového družstva   ZENIT.  Zásadním k projednání je volba představenstva družstva. V souladu s článkem 27 Stanov družstva je představenstvo dvoučlenné, kdy členská schůze volí jak předsedu, tak i místopředsedu. Podle článku 22 Stanov družstva je funkční období pětileté. Mezi hlavní aktivity předsednictva je spolupráce se správcovskou kanceláří Interma-BYTY, akciová společnost, která na základě mandátní (příkazní) smlouvy vykonává správcovskou činnost a vede účetnictví pro naše družstvo. Mezi provozní věci, které jsou projednávány se správcovskou kanceláří, jsou: řešení dlužníků, vypořádání majetku (ve smyslu převodu bytových jednotek do osobního vlastnictví, fixace hypotéky). Dále se některý z členů představenstva zúčastňuje jednání na shromáždění vlastníků jednotek domů č.p. 1611-1618 (vlastnický podíl družstva je k 9.10.2017: č.p. 1610: 0,109; č.p. 1611: 0,29; č.p. 1612: 0,148; č.p. 1613: 0.315; č.p. 1614: 0,23; č.p. 1615: 0,018; č.p. 1616: 0,09; č.p. 1617: 0,426; č.p. 1618: 0,38). Dalšími nutnými činnostmi členů představenstva jsou případná jednání a aktivity, které by mohly ovlivnit vlastnické právo družstevníků (jako např. před 3 lety jednání ohledně výstavby průmyslové haly namísto skládky stavební suti). Prosím, aby zájemci o pozici předsedy nebo místopředsedy zaslali svůj zájem o některou z uvedených funkcí na adresu: pavel.dymokursky@seznam.cz, nebo na adresu: BDZENIT@centrum.cz. Současně žádám, abyste v případě neúčasti na členské schůzi využili předtisk plné moci. Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, nebo na paní Evženii Svojíkovou, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a do kanceláře Správy bytů Interma BYTY, akciová společnost - U Sila 1201, Liberec 30, a to tak, abychom jí měli k dispozici nejpozději dne 26. 10. 2017. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila nejpozději při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Prozatím nebylo přistoupeno k úpravě stanov, které dle mého úsudku nejsou jako celek v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Budeme totiž věřit, že soudní judikatura bude stejně příznivá u bytových družstev, jako je u vlastníků jednotek, u nichž totiž nemusí dojít je změně formou notářského zápisu, naproti tomu u družstev zatím tato vůle není (čili vedle notářského zápisu je nutný souhlas 100% družstevníků).

V rámci probíhajícího konkurzu společnosti Interma, akciová společnost, byly insolvenční správkyní sepsány pohledávky za bytovým družstvem ZENIT, a to: 19.275 Kč (za opravu sesuvu půdy z roku 2013) a 50.000 Kč (za zakladatelský vklad zakládajících členů družstva), které byly vedeny v účetnictví společnosti Interma, akciová společnost. S ohledem na skutečnost, že by náklady na žaloby o popření pohledávky představovaly nemalé náklady a dále po revizi, že tyto pohledávky se vztahují k družstvu, bylo rozhodnuto o jejich uhrazení.

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

S pozdravem

 

 

                                                                                      Pavel Dymokurský, v.r.

              předseda družstva

 

V Liberci, dne 9. 10. 2017

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                               

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................………... ,nar. : ................................... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., nar. : …….………………..…,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….…….,

 

aby mne dne 26. 10. 2017 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZENIT, IČ: 27309070, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                  Podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.