Pozvánka na schůzi družstva ZÚ ALFA dne 4.6.2015

20.05.2015 11:37

                P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ ALFA, IČO : 25401190,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  4.6.2015 v 18.30 hod.

 

Místo konání :  zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.,

                          adresa – U Sila 1204,  463 11 Liberec 30

 

Pozvaní hosté :  Libor Kafka - vedoucí Správy bytů Interma BYTY a.s.

                           Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

                             Jan Moravec - domovník

                          Jitka Večerníková – technička Interma BYTY a.s.

                       

 

Program

 

1)     Zahájení, prezence

2)     Zpráva kontrolní komise

3)     Zpráva o hospodaření, schválení řádné účetní závěrky za rok 2014

4)     Schválení paušálních náhrad za výkon funkce člena v orgánech družstva za rok 2014

5)     Dluhy, provozní záležitosti

6)     Diskuse, závěr

 

 

V Liberci, dne 19.5.2015

 

 

 

 

                                                                                         Ing. Naděžda Vacková, v.r.

      předsedkyně družstva  

                                                                                                    ZÚ ALFA

 

 

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-alfa, na nástěnce v domě a u předsedkyně družstva.

                        

 

 

 

Přílohy : Průvodní dopis + Plná moc

              Výsledky hospodaření za rok 2014

 

 

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                            

 

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze Bytového družstva   ZÚ ALFA.

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním následující plné moci mne můžete zmocnit k tomu,  abych Vás na členské schůzi zastupovala. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně nebo do  sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1, nebo do kanceláře Správy bytů Interma BYTY a.s. - U Sila 1201, Liberec 30, a to tak,abych jí měla k dispozici nejpozději dne 3.6.2015. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

 

 

 

S pozdravem

 

                                                                                             Ing. Naděžda Vacková, v.r.

            předsedkyně družstva

V Liberci, dne 19.5.2015

 

-----------------------------------------------------------             -------------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                               

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................………... , R.Č. : ................................... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………..…,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….…….,

 

aby mne dne 4.6.2015 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZÚ ALFA, IČO: 25401190, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném    v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............               ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.