Pozvánka na shromáždění konané dne 24.11.2015

22.10.2015 13:37

                                                  P O Z V Á N K A

na schůzi shromáždění Společenství vlastníků domu 1452 Atrium Radouč,
17. listopadu 1452, 293 01 Mladá Boleslav

Datum konání:  24. 11. 2015 v 17.00 hod.

Místo konání:  Atrium domu 17. listopadu 1452, Mladá Boleslav
                         

Pozvaní hosté: Mgr. Jitka Horáčková - notářka
                      Libor Kafka - vedoucí Správy bytů Interma BYTY a.s.
                      Ing. Miloslava Ježková – Manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.
                      Martin Sýkora - domovník 


Program:

1. Zahájení, prezence
2. Schválení stanov společenství vlastníků
3. Odvolání původního a volba nového  výboru společenství vlastníků
4. Schválení výsledku hospodaření  za rok 2014
5. Shrnutí činností za rok 2014/2015
6. Plán činností na rok 2016
7. Diskuze, provozní záležitosti, závěr


V Mladé Boleslavi, dne 20. 10. 2015


Za Společenství vlastníků domu 1452 Atrium Radouč:

 

                                       Ing. Jan Ryšavý                                           Libor Ježek
                              předseda výboru společenství                 místopředseda výboru společenství
                                  

Přílohy:  Průvodní dopis + Plná moc
             Stanovy společenství vlastníků
            Zpráva o hospodaření společenství k 31. 12. 2014
            

 

 

  

Vážená paní - Vážený pane,   

Chci vás tímto pozvat na shromáždění Společenství vlastníků domu 1452 Atrium Radouč  konané dne 24.11.2015.                                                          

Hlavním a nejdůležitějším bodem je projednání změny stanov, které je nutno přizpůsobit zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku (dále jen „NOZ“). Změna stanov je připravena ve formě úplného znění, které odpovídá základním požadavkům nové zákonné právní úpravy. 
 
Z těchto důvodů si Vás dovoluji požádat, aby jste si vyhradili svůj volný čas tak, aby jste se mohli shromáždění účastnit osobně. Je třeba uvést, že v případě shromáždění, jehož předmětem je změna stanov, je nutné, aby byl přítomen notář a o průběhu shromáždění byl sepsán notářský zápis. S účastí notáře a přípravou stanov jsou spojeny náklady, které musí SV hradit.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění  zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně  ověřovat. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění    společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vy-konávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě      manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před  konáním  shromáždění.
S pozdravem
                                                         Ing. Jan Ryšavý
                                                předseda výboru společenství
     

Mladé Boleslavi, dne 20. 10. 2015


---------------------------------------------------------        -----------------------------------------------------------


                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , R.Č. : .....................…... ,

trvale bytem : ..... .......................……............................................................................…. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., R.Č. : …..………………,

trvale bytem : …………………………………………………………………………………..,

aby mne dne 24.11.2015  zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků domu 1452    Atrium Radouč, sídlem: 17. listopadu 1452, 293 01 Mladá Boleslav a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 


V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................
                                                                                                                 podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.