Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 10.11.2016

26.10.2016 15:15

                                        P O Z V Á N K A

na  shromáždění společenství vlastníků domu Seniorů 1616, 463 11 Liberec 30


Datum konání : 10.11.2016 v 18:00 hod.

Místo konání : U Sila 1201, 463 11 Liberec 30  (zasedací místnost)

Pozvaní hosté :   Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev Interma BYTY a.s.
                         Iva Loumová - domovník


Program :

1) Zahájení, prezence
2) Seznámení s výroční  zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a 2015
3) Schválení pravidelného příspěvku do fondu oprav
4) Provozní záležitosti, diskuse, závěr


V Liberci, dne 21.10.2016


                                                                                                                                                                   
                                                                                  Mgr. Pavel Dymokurský, v.r.
                                                                                        předseda BD ZENIT

 

 


Přílohy : Průvodní dopis + Plná moc    
              Zpráva o hospodaření za rok 2014 a 2015

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete také na internetové adrese : www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-seniorů-1616  . 


Vážená paní - Vážený pane,

                                                                         
pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 10.11.2016 zúčastnit osobně,         navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění       společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.      Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce. Plná moc nemusí být úředně ověřena.

Spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě  manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním   shromáždění.

Ještě upozorňuji, že i když je dům relativně  nový, musí se začít kumulovat postupně finanční    prostředky na budoucí opravy společných částí domu a těch stavebních součástí jednotek  jejichž opravy nepatří k povinnostem jednotlivých členů (členové jsou povinni sami financovat tzv. drobné opravy). Pokud nastane situace, že shromáždění opět nebude usnášeníschopné, bude příspěvek do fondu oprav určen statutárním orgánem – pověřeným vlastníkem.


V Liberci, dne 21.10.2016                                                          


          Mgr. Pavel Dymokurský, v.r.
              předseda BD ZENIT


---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , R.Č. : .....................…... ,

trvale bytem : ..... .......................……............................................................................…. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., R.Č. : …..………………,

trvale bytem : …………………………………………………………………………………..,

aby mne dne 10.11.2016 zastupoval/a na schůzi společenství vlastníků, sídlem : Seniorů 1616,   463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

V ...................................... , dne ..……….......                                   .............................................
 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.