Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 10.5.2018

01.05.2018 10:11

POZVÁNKA

na schůzi shromáždění vlastníků jednotek

Vážení,

výbor Společenství vlastníků jednotek domu 17. listopadu 1470, Mladá Boleslav, Vás tímto zve na schůzi shromáždění vlastníků bytů, která se uskuteční

 

 

ve čtvrtek 10. května 2018 od 17:30 hodin.

 

Schůze se uskuteční v 1. patře našeho domu v prostoru před vchodem do sklepů.

 

 

Návrh programu jednání shromáždění:

 

  1. Schválení nových stanov Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1470.
  2. Zpráva o hospodaření Společenství, schválení účetní závěrky. viz výroční zprávy hospodaření
  3. Opatření k odstranění problémů s dodávkou vody, výměna měřidel.
  4. Návrh na instalaci kamerového systému v okolí domu a v prostorách parkoviště.
  5. Opatření k zabránění nedovolenému užívání parkovacích stání.
  6. Návrh na zvýšení příspěvků do fondu oprav.
  7. Volba členů výboru Společenství.
  8. Různé.

 

Přílohou pozvánky je návrh nových stanov Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1470. Vlastníci mohou navrhnout doplnění programu shromáždění, a to předem na e-mailové adrese: Hovorka.Daniel@seznam.cz, anebo při zahájení schůze. Stejným způsobem mohou vlastníci uplatnit připomínky k návrhu stanov a vznést návrhy na volbu členů výboru Společenství, zejména zájem kandidovat
na člena/členku výboru. Před konáním shromáždění mohou vlastníci bytových jednotek obdržet ještě další písemné podklady k jednotlivým bodům schůze.

 

Členy společenství vlastníků jsou vlastníci jednotek, kteří jsou zapsáni v katastru nemovitostí, a pouze tito vlastníci se mohou zúčastnit schůze shromáždění vlastníků. Každý vlastník má na shromáždění počet hlasů, který odpovídá velikosti jeho podílu na společných částech domu. Členové společenství vlastníků mohou být na jednání shromáždění zastoupeni zmocněncem na základě písemné plné moci, jejíž vzor je uveden v příloze. Není třeba, aby podpisy na plné moci byly úředně nebo notářsky ověřeny.

Upozorňujeme na skutečnost, že v případě bytů ve společném jmění manželů nebo v podílovém spoluvlastnictví více osob mají manželé nebo jiní spoluvlastníci bytu mají vždy společně jeden hlas. V tomto případě je rovněž nezbytné, aby manželé nebo jiní spoluvlastníci jednotky zmocnili jednoho ze spoluvlastníků, který bude vykonávat jejich práva vůči Společenství, včetně hlasovacího práva
na shromáždění vlastníků. Na schůzi shromáždění vlastníků však mohou být přítomni oba manželé nebo všichni podíloví spoluvlastníci.

                                                                                Za výbor SVJ:

                                                                                Daniel Hovorka, v.r.

                                                                                předseda výboru

 

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný/á: ………………………………………

trvale bytem: ………………………………………………………………………,

tímto zmocňuji paní/pana: …………………………………..

trvale bytem: ………………………………………………………………………,

aby mě dne 10. května 2018 zastupoval/a na shromáždění domu 17. listopadu 1470, Mladá Boleslav.

 

V ……………………….. dne ……………..                 ……………………………

                                                                                                 podpis zmocnitele

 

PLNÁ MOC SPOLUVLASTNÍKŮ

Vlastníci (jméno příjmení): ……………………………………………………….

trvale bytem: ………………………………………………………………………,

tímto zmocňuji paní/pana: ………………………………………………………..

jako společného zástupce pro výkon jejich práv vůči Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1470, Mladá Boleslav.

V ……………………….. dne ……………..          ………………………………...

                                                                                                 podpisy zmocnitelů

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.