Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 11.5.2017

25.04.2017 13:37

P O Z V Á N K A

na shromáždění Společenství vlastníků Jánská 864,

Jánská 864, 460 02 Liberec III

 

Datum konání: 11. 5. 2017 v 17.00 hod.

Místo konání:  5. NP – kancelář paní Staré, Jánská 864, Liberec III                        

Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková – Interma BYTY a.s.

                          Libor Kafka – Interma BYTY a.s.

                                              

Program:

1.)    Zahájení, prezence, volba předsedajícího

2.)    Schválení výsledků hospodaření roku 2015 a 2016.

3.)    Schválení nového znění směrnice pro rozúčtování nákladů na energie a služby

4.)    Schválení nových stanov

5.)    Schválení pronájmu prostor pro uklízečku

6.)    Schválení paušálních náhrad pro předsedu SVJ

7.)    Návrh rozpočtu společenství

8.)    Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 25. 4. 2017

 

                                                                                              Milada Raindlová

                                                                                               pověřený vlastník

 

Přílohy:  Průvodní dopis + Plná moc

              Stanovy společenství vlastníků

              Zpráva o hospodaření společenství za rok 2015 a 2016

              Směrnice pro rozúčtování nákladů

 

 

 

              

Vážená paní - Vážený pane,   

Chci vás tímto pozvat na shromáždění Společenství vlastníků Jánská 864, konané dne 11.5.2017.                                                         

Hlavním a nejdůležitějším bodem je projednání změny stanov, které je nutno přizpůsobit zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku (dále jen „NOZ“). Změna stanov je připravena ve formě úplného znění, které odpovídá základním požadavkům nové zákonné právní úpravy. Z těchto důvodů si Vás dovoluji požádat, abyste si vyhradili svůj volný čas tak, abyste se mohli shromáždění účastnit osobně.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění zúčastnit osobně, navrhuji Vám  následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně ověřovat. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním shromáždění.

S pozdravem

                                                                                                     Milada Raindlová

                                                                                                     pověřený vlastník

                                                                      

Liberci, dne 25. 4. 2017

 

---------------------------------------------------------    "    -------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. nar. : .....................…... ,

trvale bytem : ..... .......................…….................................................................................…. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………......……………..…………..., Dat. nar. : …..………………,

trvale bytem : ………………………………………………………....…………………….………..,

aby mne dne 11.5.2017  zastupoval/a na shromáždění Společenství vlastníků Jánská 864 a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V.............................. , dne..……….......  .                                ....................................................

                                                                                                                 podpis

            

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.